Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i nieodpłatna pomoc prawna
świadczona przez Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Strona główna
:: Dla kogo ten projekt?
:: Jaka pomoc przysługuje?
:: Gdzie szukać pomocy?
:: Temat miesiąca
:: Co w prawie piszczy?
:: Edukacja prawna
:: Przydatne linki
:: Spoty reklamowe
:: Powrót na stronę główną
    Rudzkiego Konta Pomocy

Temat sierpnia

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku lub ugody zatwierdzonej przez sąd, jeżeli egzekucja od zobowiązanego okazała się bezskuteczna...

Czytaj więcej...

Co w prawie piszczy?
Wrzesień 2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 do 20 września można otrzymać rodzic który opiekuje się dzieckiem do 8 lat i tylko wtedy, gdy żłobek, przedszkole, szkoła lub inna placówka, do której dziecko uczęszcza zostanie zamknięta z powodu koronawirusa...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci niepełnosprawne
Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze...

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych
Od 1 września 2020 roku wzrasta wysokość zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni...

Pamiętaj o terminie na dostarczenie zaświadczenia ze szkoły do ZUS, gdy pobierasz rentę rodzinną
Nowy rok szkolny i akademicki, dlatego uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to uczącej się młodzieży, która ukończyła 16 lat...

Czytaj więcej...
Nowości w prawie

Tutaj w przystępny sposób informujemy o zmianach w polskim prawie

Wrzesień 2019

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 do 20 września można otrzymać rodzic który opiekuje się dzieckiem do 8 lat i tylko wtedy, gdy żłobek, przedszkole, szkoła lub inna placówka, do której dziecko uczęszcza zostanie zamknięta z powodu koronawirusa.

Nie dostaną zasiłku rodzice, którzy nie będą chcieli wysłać dziecka do placówki, pomimo tego, że jest otwarta.

Zasiłek będzie również przysługiwał w sytuacji kiedy szkoła lub przedszkole nie będzie miało możliwości zapewnienia dziecku opieki z powodu ograniczonego jej funkcjonowania np. część dzieci uczy się w domu a część w szkole (tzw. tryb hybrydowy). Również z powodu braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, rodzic może starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci niepełnosprawne

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica/współmałżonka, który może zapewnić opiekę dziecku / osobie niepełnosprawnej.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Od 1 września 2020 roku wzrasta wysokość zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni.

W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota ta wyniesie 942,30 zł. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych wiąże się z podwyższeniem wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, np. stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, dodatku aktywizacyjnego czy świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej.

Pozostałe zasady dotyczące przyznawania obniżonej oraz podwyższonej kwoty zasiłku, w zależności od stażu pracy, pozostaną niezmienione.

Pamiętaj o terminie na dostarczenie zaświadczenia ze szkoły do ZUS, gdy pobierasz rentę rodzinną

Nowy rok szkolny i akademicki, dlatego uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to uczącej się młodzieży, która ukończyła 16 lat.

Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, natomiast studenci - do 30 października.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jednak gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25. roku życia. W przypadku, gdy student kończy 25 lat w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Dla przypomnienia

Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń bądź student pobiera naukę, to renta wypłacana jest przez miesiące nauki oraz wakacje.

Uczniom świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca sierpnia, natomiast studentom do końca września danego roku akademickiego. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu przez placówkę, do której uczęszcza.

Nowe przepisy dotyczące kwarantanny i izolacji

Od 2 września obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny i izolacji. Nowe przepisy skróciły ten okres z 14 dni do 10 , ponadto lekarz może zwolnić z izolacji osobę izolowaną z objawami klinicznymi COVID-19 już po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów.

Natomiast osobę, u której objawy nie wystąpiły wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano chorobę.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży od 1.07.2020

Zaś od 1 września kobiety w ciąży mają bezpłatny dostęp do listy 114 najczęściej stosowanych przez ciężarne leków dostępnych na receptę. Podstawą do nabycia uprawnienia do bezpłatnych leków będzie ciąża którą stwierdzi:
 • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarz w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie,
 • położna podstawowej opieki zdrowotnej lub położna wykonująca świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.
Osoby te będą uprawnione do wydania recepty. Będą mogły również wydać odpowiednie zaświadczenie, na podstawie którego receptę wypisze inny lekarz.

Zaświadczenie takie będzie ważne przez okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym dokumencie.

Lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży dostępna jest na stronie: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia (format PDF)

Informacje dla egzaminowanych kursantów na prawo jazdy

WORD ma obowiązek wyznaczenia kursantowi konkretnej godziny egzaminu teoretycznego jak i praktycznego, ma to na celu zmniejszenia stresu u zdającego w oczekiwaniu na swoją kolej.

Egzamin może opóźnić się maksymalnie o 15 min.

Zmieniły się również zasady organizacji egzaminów w ten sposób że jeden egzaminator WORD będzie mógł maksymalnie przeprowadzić 9 egzaminów w ciągu jednego dnia. Czas na przeprowadzenie jednego egzaminu wynosi 50 min. Taki system ma na celu rzetelne i dokładne przeprowadzenie egzaminu.


Sierpień 2020

Dodatek solidarnościowy

Do końca sierpnia, osoby które straciły pracę w czasie pandemii mogą składać wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego.

Dodatek przysługuje od 1 czerwca, przez trzy miesiące, w wysokości 1400 zł tym osobom, z którymi pracodawcy rozwiązali umowy o pracę po 15 marca tego roku lub gdy umowy o pracę na czas określony wygasły po tym terminie.

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć do 31 sierpnia 2020 roku. Świadczenie zostanie przyznane najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Co oznacza, że składając wniosek w sierpniu będzie można otrzymać wsparcie tylko za ten miesiąc.

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy należy złożyć wniosek elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Osoby pobierające dodatek solidarnościowy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS.

Państwowa Inspekcja Pracy kontrole przeprowadza na bieżąco od połowy marca, kiedy wprowadzone zostały pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Do końca lipca przeprowadziła ich ponad 10 tys. Stwierdzone uchybienia dotyczyły przede wszystkim braku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w zakresie zagrożenia stwarzanego przez koronawirusa. Inspektorzy wydali łącznie ok. 33 tys. decyzji w związku ze stwierdzonym uchybieniem.

Od 1 sierpnia wnioski z programów "Dobry start" i "500 plus" w tradycyjnej formie papierowej

Od 1 sierpnia można składać wnioski m.in. o "500 plus" tradycyjną drogą - w formie papierowej.

Wnioski o wypłatę 300 zł wyprawki szkolnej z programu "Dobry start" i świadczenia "500 plus" można składać on-line od 1 lipca. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Wyższe zasiłki z pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
 • dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł
 • dla osoby w rodzinie - 528 zł
Nowe kryteria dochodowe wpłyną również na zwiększenie kwot świadczeń pieniężnych:
 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach:
 • kwota minimalna - do wysokości 647 zł
 • kwota maksymalna - do wysokości 1 376 zł
 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - do wysokości 1 763 zł
 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego - do wysokości 308 zł

Druga Tarcza antykryzysowa dla turystyki

Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która wprowadzi kolejne rozwiązania mające pomóc turystyce w dobie koronawirusa. Jej najważniejszym elementem to kwestia rekompensat za opłacone i nieodbyte imprezy turystyczne.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zawierał on kolejne rozwiązania pomocowe skierowane do branży turystycznej, która przeżywa kłopoty w związku z koronawirusem.

Zgodnie bowiem z uchwaloną jeszcze w marcu tzw. Tarczą antykryzysową 1.0 biura turystyczne mogły oferować vouchery na wyjazdy klientom, jeżeli ich impreza się nie odbyła w związku z wybuchem epidemii. Drugą opcją był zwrot pieniędzy. W tym jednak przypadku klient musiałby czekać na to do 180 dni. Celem tych przepisów było zapewnienie płynności firmom turystycznym, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji w związku z kryzysem.

Zgodnie z nowymi przepisami, organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Będzie on musiał do wniosku dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci.

Z ustawy wynika również, że wniosek do UFG będzie składał też podróżny, który ubiega się o rekompensatę.

Zgodnie z nowymi przepisami, UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać maksymalnie do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa, czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Warunkiem udzielenia wypłaty będzie "dokonanie przez organizatora wpłaty w wysokości 7,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz nowo tworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego, który będzie miał na celu udzielanie pożyczek na zwroty wpłat klientów w nadzwyczajnych i nieuniknionych okolicznościach, w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku".

"Dodatkowo organizator turystyki będzie zobligowany do dokonania opłaty w wysokości 2,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem, pomniejszonej o kwotę wpłaty w wysokości 7,5 proc., na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego, który w ciągu 6 lat dokona zwrotu tych kwot do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/budżetu państwa"

Nowelizacja przewiduje ponadto, że o wypłatę świadczeń postojowych będą mogli ubiegać się prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia ub.r. i działalność wykonywali sezonowo nie dłużej niż dziewięć miesięcy w roku. Z postojowego będą mogli również skorzystać agenci turystyczni. Z noweli wynika ponadto, że część branż, która do tej pory skorzystała z postojowego, będzie miała prawo do dodatkowego świadczenia.

Nowy przepis określa zasady przyznawania dodatkowego świadczenia postojowego osobom wykonującym działalność w zakresie "Pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego", jako grupie, która bardzo mocno odczuła skutki kryzysu wywołanego wybuchem epidemii i do chwili obecnej nie udało się jej podźwignąć z tego kryzysu.

Zgodnie z ustawą - kolejnym ułatwieniem dla branży turystycznej - będzie zwolnienie ze składek w tym m.in. na ZUS, należnych od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r. Warunkiem uzyskania takiej pomocy będzie wykazanie znacznego uszczuplenia przychodów (co najmniej o 80 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 r.) oraz złożenie wniosku i rozliczeń za czerwiec, lipiec i sierpień br. do końca września.

Pomoc dla przedsiębiorców w kłopotach

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych.

Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania wsparcia opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Nowe przepisy Ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców weszły w życie 11 sierpnia 2020.

Ustawa przewiduje długofalową pomoc dla przedsiębiorców, którzy przechodzą kryzys. Wsparcie to będzie miało zarówno charakter finansowy, jak i ekspercki (przy realizowaniu planów naprawczych).

Adresatem rozwiązań przewidzianych w ustawie będą przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Obowiązki przedsiębiorców, ubiegających się o pomoc, jak również wniosek o wsparcie, są maksymalnie uproszczone. Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Co do zasady będą to pożyczki.

Krótkookresowe pożyczki

Wysokość pożyczki będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Pożyczki w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

Natomiast duży przedsiębiorca może również ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.

Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na 18 miesięcy

Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie - wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie - wtedy przybierze formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego

Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan - którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Proponowane wsparcie wygląda tak że, przedsiębiorca, w chwili stwierdzenia trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie. Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się poważniejsza i udzielona pożyczka niewystarczająca - przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dodatkowo o pożyczkę. Udzielana ona będzie jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą z sektora MŚP. A następnie - gdyby znów ta pomoc była niewystarczająca - o pomoc na restrukturyzację. W odniesieniu do dużych przedsiębiorców ścieżka otrzymywania pomocy będzie wyglądała podobnie, z tym że niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.

Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy, oferuje przedsiębiorcom w kryzysie wsparcie dostosowane do sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorca i obejmuje:
 1. prewencję , polegającą na promowaniu strategicznego podejścia do zarządzania firmą, z wykorzystaniem instrumentów wczesnego ostrzegania przed sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie,
 2. stworzenie podstaw prawnych dla wsparcia finansowego przeznaczonego na ratowanie lub restrukturyzację mającego potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej,
 3. stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających szybką i mało kosztowną procedurę upadłościową przedsiębiorstwa, które nie ma realnych szans na efektywną restrukturyzację,
 4. wsparcie doradcze, informacyjne, psychologiczne dla przedsiębiorców planujących ponowne podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o nabyte doświadczenia (doznaną porażkę).

Terminy do zapłaty zaliczek na PIT do Urzędu Skarbowego

Z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa, wydłużone zostały terminy zapłaty zaliczki na PIT pobranych w marcu i kwietniu płatnikom, którzy ponieśli z jej powodu negatywne konsekwencje. Po raz pierwszy termin zapłaty tych zaliczek wydłużono do 1 czerwca 2020r. Ministerstwo finansów zdecydowało się jednak na kolejne wydłużenie terminu zapłaty tych zaliczek. Dzięki temu płatnicy muszą zapłacić zaliczki pobrane:
 • w marcu - do 20 sierpnia 2020 r.,
 • w kwietniu - do 20 października 2020 r.
Natomiast płatnicy, którzy pobrali zaliczki w maju mają wydłużony termin ich zapłaty. Muszą je przekazać do urzędu skarbowego w terminie do 20 grudnia 2020r.

Dotyczy zaliczek pobranych od:
 • przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z podmiotami, które nie wykonują tych umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • praw autorskich i praw pokrewnych.

Lipiec 2020

Infolinie tematyczne ZUS

Zasiłki i opieka - nr telefonu 22 290 87 01 - pod tym numerem ZUS udziela informacji na temat prawa do świadczeń z powodu konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji a także w sprawie zasiłków opiekuńczych z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem przedszkola, żłobka , dziecięcego klubu lub szkoły.

Przedsiębiorcy - nr telefonu 22 290 87 02 - pod tym numerem można uzyskać informacje na temat wsparcia dla przedsiębiorców

Rehabilitacja i badania - nr telefonu 22 290 87 03 - pod tym numerem uzyskamy informację dotyczącą odwołanych rehabilitacji i badań lekarskich.

Zasiłek opiekuńczy - dla kogo i na jakich zasadach

Rodzice, którzy muszą zająć się dzieckiem, gdy zajęcia w przedszkolach i żłobkach są zawieszone, mogą wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Aby go otrzymać wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8. roku życia tj do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

Wolne z tytułu opieki nad dzieckiem w 2020

Dni wolne z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym przysługują w dniach albo godzinach. Pracownik może wykorzystać 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Niewykorzystane dni wolne na opiekę przepadają wraz z końcem roku. Wymiar ten nie zwiększa się w przypadku posiadania większej liczby dzieci. Zawsze będą to 2 dni albo 16 godzin, nawet jeśli rodzic ma na wychowaniu dwójkę lub większą liczbę dzieci. Uprawnienie przysługuje wyłącznie jednemu z pracujących rodziców. Jeśli matka dziecka skorzysta z tego prawa, ojciec nie będzie mógł już wnioskować o dni na opiekę nad dzieckiem w tym roku kalendarzowym.

Urlop ojcowski

Urlopu ojcowskiego pracodawca udzieli na pisemny wniosek pracownika. Wniosek należy złożyć co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia korzystania z urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu we wskazanym przez niego terminie, jeśli spełnia on wszelkie warunki formalne niezbędne do przyznania urlopu (INFOR.pl)

Jak skorzystać z bonu turystycznego

Bon wakacyjny obejmuje tylko wypoczynek w kraju. Należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

Aktywacja bonu w systemie teleinformatycznym nastąpi po potwierdzeniu poprawności danych.

Bon trzeba będzie okazać podczas rezerwacji pobytu, lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Planowane zmiany w prawie o ruchu drogowym

Planowane jest wprowadzenie zmian w przepisach, które zrównają prędkość w obszarze zabudowanym do 50 km/h w ciągu dnia i w godzinach nocnych (do tej pory w nocy jest 60 km/h).Zmiana ta ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, jako uczestników ruchu drogowego.

Kolejną planowaną zmianą jest zatrzymanie prawa jazdy kierowcy, który przekroczy dopuszczalną prędkość o co najmniej 50 km/h poza obszarem zabudowanym.

Decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy będzie wydana przez starostę w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h, bez względu czy przekroczenie to nastąpiło w terenie zabudowanym czy niezabudowanym.

Art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym będzie zobowiązywał kierowcę pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych, aby dodatkowo zmniejszył prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, który na nie wchodzi, a także do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się już na przejściu.

Ile można dorobić na emeryturze od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r.?

Przejście na emeryturę lub rentę, nie oznacza, że nie można być nadal aktywnym zawodowo. Jeżeli tylko chcemy to możemy dalej pracować. Jeśli jednak nie osiągnęliśmy wieku emerytalnego to trzeba pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia, wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się, co trzy miesiące.

Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca kwota ta wyniesie 3732,10zł.

Zawieszeniu podlega świadczenie, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 czerwca kwota ta będzie wynosić 6931,00zł.

Kwoty te będą obowiązywać do 31 sierpnia 2020r. i zmienią się za trzy miesiące. Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś, gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, o kwotę:
 • 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
 • 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
Osiągnięcie wieku emerytalnego

Kobiety które osiągnęły wiek 60 lat i mężczyźni , którzy mają już 65 lat mogą dorabiać do emerytury bez żadnych limitów.

Kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń wynoszą:

 1. 532,61 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
 2. 878,81 zł - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
 3. 703,05 zł - przy potrącaniu:
  • świadczenia wypłacanego w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające-go rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53),
  • kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266), wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie oraz z tytułu zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach,
  • kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwo-ty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny,
  • kwot nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego,
  • kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • zasiłków wypłaconych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłku stałego lub zasiłku okresowego wypłaconych na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę,
  • zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty,
 4. 213,04 zł - przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.
(INFOR kadry)
Czerwiec 2020

Tarcza antykryzysowa

Jakie okoliczności mogą mieć wpływ na wstrzymanie ściągalności długów z pensji.

Przepis obowiązujący w ramach tarczy antykryzysowej zakłada podwyższenie kwoty wolnej od egzekucji komorniczej, gdy zmniejszy się wynagrodzenie pracownika lub członek jego rodziny straci źródło utrzymania.

Kwota wolna od egzekucji komorniczej wzrasta o 25 proc. minimalnego wynagrodzenia za każdego członka rodziny który pozostaje na utrzymaniu pracownika, oznacza to, że większość dłużników, którzy mają np. żonę i dwójkę dzieci, pracodawcy nie będą już mogli potrącać kolejnych kwot egzekwowanych przez komorników

Pracodawca musi polegać na oświadczeniu pracownika i nie może uzależniać podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń od tego, czy to oświadczenie może zweryfikować. Pracodawcy powinni pamiętać, że będą musieli informować komorników o przyczynie niedokonania potrąceń. Zgodnie z nowym prawem, podwyższenie kwoty wolnej od egzekucji jest możliwe tylko wtedy, gdy obniżenie wynagrodzenia pracownika lub zwolnienie członka jego rodziny nastąpiło z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zakażeniom wirusem SARS-CoV-2. Czyli zwykłe obniżenie wynagrodzenia czy utrata pracy z innego powodu nie daje już do tego prawa.

Kiedy można odmówić przyjęcia mandatu z fotoradaru?

Jeśli zdjęcie zrobione przez fotoradar jest niewystarczająco wyraźne, by móc jednoznacznie określić kierowcę, a z samochodu korzysta więcej niż jedna osoba (np. tak jest w przypadku samochodów firmowych), w takiej sytuacji właściciel samochodu ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. Musi jednak wskazać osobę, która wtedy prowadziła samochód. Jeśli właściciel nie chce wskazać kierowcy, zostaje ukarany grzywną do 500 zł bez punktów karnych.

Mandatu można nie przyjąć również, kiedy na zdjęciu widoczny jest więcej niż jeden pojazd. W takiej sytuacji nie wiadomo, które auto przekroczyło prędkość. Podobnie możemy zachować się, jeśli zdjęcie jest rozmazane. W tym wypadku o niewymierzeniu kary decyduje sędzia.

Taryfikator mandatów 2020

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym taryfikatorem mandatów za przewinienia w ruchu drogowym. Link poniżej:

Taryfikator mandatów 2020


Maj 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo brakiem możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, osobie ubezpieczonej i zwolnionej od wykonywania pracy lub funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby przysługuje zgodnie z art 4 ust 1 specustawy z dnia 2.03.2020 dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oznacza to, że wymogiem prawa do zasiłku jest pozostawanie w stosunku zatrudnienia dającego podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego, tj. zarówno na podstawie umowy o pracę jak bądź umowy cywilnoprawnej (zlecenia). Jeśli umowa o pracę wygasa, to z tym terminem uprawniony traci również prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Darowizna na walkę z koronawirusem

Podatnicy którzy do końca maja 2020 przekażą darowiznę na walkę z koronawirusem odliczą 150% przekazanej darowizny. Natomiast osoby które zdecydują się na darowiznę po tej dacie odliczą jedynie 100 % przekazanej darowizny

Zwrot pieniędzy za anulowane przeloty i wycieczki z powodu pandemii

Zgodnie z unijnymi przepisami w sprawie zorganizowanych podróży, jeśli podróż jest odwołana z powodu "nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności", podróżni mają prawo do pełnego zwrotu wszelkich płatności dokonanych za pakiet, bez zbędnej zwłoki, w terminie 14 dni. Zwrot za pomocą vouchera może jednak nastąpić tylko za zgodą pasażera. Taka możliwość nie pozbawia podróżnych prawa do zwrotu pieniędzy.15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, stanowiąca nowelizację przepisów o tzw. "Tarczy antykryzysowej". Ustawa co do zasady weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 16 maja 2020 r. W alercie prezentujemy przegląd istotnych zmian zawartych w jej regulacjach.

Uchylenie przepisów o zawieszeniu biegu terminów

Ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu biegu terminów, zawarte w regulacjach dotyczących przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19.

Zgodnie z Ustawą terminy w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych czy w postępowaniach przed sądami powszechnymi, których bieg uległ wstrzymaniu lub zawieszeniu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu skutkom pandemii mają rozpocząć się lub wznowić swój bieg w terminie 7 dni od dnia wejścia Ustawy w życie.

Ustawa dopuszcza także możliwość przeprowadzania, w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, a także po upływie roku od ich ustania, rozpraw przed sądami powszechnymi oraz sądowo-administracyjnymi z użyciem urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego

Krąg podmiotów uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego ma obejmować przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020r. a wcześniej przed 1 lutego 2020 r.

Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS dla samozatrudnionych

Ustawa rozszerza zakres zwolnienia z opłacania składek ZUS dla osób opłacających je na własne ubezpieczenie, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., jeżeli ich dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7.000 zł.

Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej

Przedłużeniu do 1 czerwca 2020r. ma również ulec termin na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej. Zwracamy uwagę, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano również projekt rozporządzenia Ministra Finansów o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę od wpłaconej po terminie daniny solidarnościowej.

Opłata od audiowizualnych usług medialnych

Ustawa wprowadza opłatę od podmiotów dostarczających audiowizualną usługę medialną na żądanie (tzw. serwisy VOD) na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Wpłaty przekazywane mają być w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie kwartału.

Co istotne podatnik będzie mógł zaliczyć przedmiotowe opłaty do kosztów uzyskania przychodów.

Z powyższego obowiązku zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy oraz podmioty, których liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez nie audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek nie przekroczyła 1 proc. abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Pozostałe zmiany

Ustawa wprowadza również szereg innych zmian w przepisach, w tym m.in.:
 • doprecyzowanie, że w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, w wydawanych na podstawie Ordynacji podatkowej zaświadczeniach o niezaleganiu, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności może zostać objęta tym zaniechaniem poboru odsetek;
 • przesunięcie terminu dematerializacji akcji o dwa miesiące (moc obowiązująca dokumentów akcji nie wygaśnie 1 stycznia, ale dopiero 1 marca 2021 r.).
 • zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę, wolnej od egzekucji, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem;
 • SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu - o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.
 • możliwość obniżenia etatów i wynagrodzenia cudzoziemcom do 20 proc. bez zmiany ich dotychczasowych zezwoleń na pracę, oświadczeń czy zezwoleń na pobyt.
Ustawa weszła w życie po dniu je ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 16 maja 2020 r.


Kwiecień 2020

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2020 r., poz. 568)

 1. Jeżeli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła w terminie do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia
 2. Jeżeli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia
 3. W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 4. Także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pożyczki dla mikro przedsiębiorców

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej! Pożyczka jest udzielana do wysokości 5 tys. zł.

Z pożyczki może skorzystać mikro przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał następujące warunki:


 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
 • prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, jednak Rada Ministrów może go przedłużyć.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikro przedsiębiorcy może zostać umorzona, o ile przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia.

Wniosek o pożyczkę mikro przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

Stan epidemiczny a terminy w postępowaniach sądowych

Zgodnie z art. 121 pkt. 4 k.c. siła wyższa (stan epidemiczny) przerywa bieg przedawnienia co do wszelkich roszczeń, gdy z jej powodu uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju przez czas trwania przeszkody.

Jeśli sąd, przed którym toczy się proces, zaprzestał jakichkolwiek czynności wskutek siły wyższej (np. został całkowicie zamknięty z powodu kwarantanny, postępowania zawisłe przed takim sądem zostają zawieszone z mocy prawa (art. 173 kpc). Oznacza to również zawieszenie wszelkich terminów. Terminy ustawowe zaczynają biec od początku dopiero z chwilą podjęcia postępowania. Terminy sądowe powinny być w razie potrzeby wyznaczone na nowo.

Korzystanie z ogródków działkowych przez działkowców?

Jak wiadomo działka jest miejscem rekreacji podobnie jak parki ,bulwary czy plaże Jednak ogródek nie jest miejscem publicznym a prywatnym, dlatego mamy prawo do korzystania z niego. Ograniczenie tego prawa byłoby ograniczeniem prawa majątkowego czy prawa własności, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem.

Działkowcy muszą jednak pamiętać o ograniczeniach i środkach ostrożności. Przede wszystkim należy pamiętać żeby na terenie działki przebywać wyłącznie w gronie najbliższej rodziny, a także ograniczyć kontakty z innymi działkowcami.

Utrudnienia w spłacie kredytów w okresie pandemii

Obecna wyjątkowa sytuacja spowodowała że wielu przedsiębiorców a także zwykłych obywateli stanęło przed dylematem jak w sytuacji ogłoszonej pandemii zapłacić raty kredytu. Aby znaleźć wyjście z tej bardzo trudnej sytuacji, musimy dokładnie zapoznać się z zawartymi w umowie warunkami. Z samej umowy może bowiem wynikać możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych na okres od 3 do 6 miesięcy. W przypadku braku odpowiednich postanowień, należy rozpocząć rozmowy z bankiem w kwestii odroczenia spłaty rat kredytu na późniejszy okres.

Na stronach internetowych Banków udostępnione zostały wnioski, które mogą zostać przez klientów przesłane z pośrednictwem komunikacji zdalnej.

Pamiętać należy, że odroczenia płatności nie oznacza, że Bank automatycznie anuluje nam bieżące raty kredytu. Odroczenie spłaty to jedynie przesunięcie w czasie spłaty należnego długu. W praktyce, okres spłaty kredytu zostanie wydłużony właśnie o te miesiące udzielonej karencji.

Zakończenie stosunku pracy z naruszeniem przepisów kodeksu pracy

W związku z pandemią koronawirusa, istnieją coraz większe problemy z funkcjonowaniem zakładów pracy. Pracodawcy obecnie tną koszty związane z zatrudnieniem i starają się jak najszybciej zakończyć umowy o pracę. Bardzo często robią to z naruszeniem przepisów kodeksu pracy.

Najczęstszym rozwiązaniem, stosowanym przez pracodawców, jest wezwanie pracownika oraz "zaproponowanie" podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron albo rozwiązanie umowy o prace z winy pracownika.

Jako przyczynę wypowiedzenia pracodawcy, wskazują niezrozumiałe dla pracowników wypowiedzenie ograniczone do słów "utrata zaufania".

Pracownik w żadnym wypadku nie ma obowiązku podpisywania jakiegokolwiek porozumienia. Jeżeli jednak pracownik podpisze porozumienie, to na rynku pracy będzie wiarygodnym pracownikiem poszukującym pracy, ale jeżeli nie znajdzie pracy to nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych z Urzędu pracy.

Czy szef może wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy

W okresie pandemii koronawirusa wielu pracodawców próbuje wysłać swoich pracowników na przymusowy urlop wypoczynkowy. Takie postępowanie ze strony pracodawcy jest niezgodne z prawem.

Jedyną prawną możliwością udzielenia pracownikowi bieżącego urlopu, bez jego wniosku, a nawet bez jego zgody, jest jego udzielenie przez pracodawcę w okresie wypowiedzenia (art. 167(1) Kodeksu pracy).

To rozwiązanie ma na celu ochronić pracodawców przed wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.


Marzec 2020

Zaplanowane podróże a epidemia koronawirusa - czy konsument może żądać zwrotu za zapłacone bilety lotnicze

W przypadku, gdy konsument zgłasza chęć odstąpienia od umowy, biuro podróży musi sprawdzić, czy jest to uzasadnione tj. czy w miejscu, do którego planował lecieć konsument, istnieje realne zagrożenie zdrowia.

Obecne komunikaty związane z koronawirusem stanowią dla konsumentów wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych z zagrożeniem zdrowia i życia w kraju podróży i tym samym stanowi przyczynę do odstąpienia od umowy i podstawę żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Koniec z fikcją doręczenia

Dotychczas pisma z sądu były wysyłane za pośrednictwem poczty. Gdy listonosz nie zastał adresata, pozostawiał mu awizo w skrzynce, informujące o konieczności odbioru przesyłki na poczcie. Po upływie dwóch tygodni przesyłka uznawana była jako skutecznie doręczona, mimo że adresat nie zapoznał się z jej treścią.

Zgodnie ze zmianami w kodeksie cywilnym art 139(1) w kwestii fikcji doręczenia, jeżeli pozwany pomimo powtórnego zawiadomienia nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego, wywołującego potrzebę jego obrony, wówczas sąd zobowiąże powoda do dostarczenia dokumentu pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Co nowego w prawach pacjentach

Nowością w prawie jest to, iż pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Jest to konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, szerzej znanego jako RODO. Podobnie jak to ma miejsce przy prawie do informacji, pacjent może wskazać komu może zostać udostępniona dokumentacja medyczna, a także komu taka dokumentacja nie może być udostępniona.

Zmiana czasu z zimowego na letnia, a prawo pracy

W związku ze zmianą czasu z zimowego na letni,pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas jaki powinien on przepracować w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy. W związku ze skróceniem czasu pracy, nie może działać na niekorzyść pracowników, ponieważ brak przepracowania jednej godziny czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym następuje na skutek okoliczności niezależnych od pracownika.

Co przyniesie tarcza antykryzysowa

Dopłaty do wynagrodzeń w czasie przestoju.

Pracodawca ma otrzymać od państwa dofinansowanie na pensje swoich pracowników w wysokości nie większej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli ok. 1300 złotych). Warunkiem będzie odnotowanie spadku obrotów o co najmniej 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy od początku tego roku (w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku).

Postojowe wypłacane nawet dwa razy.

Świadczenie dla osób samozatrudnionych - lub zatrudnionych na umowy cywilnoprawne ma wynosić 80 procent pensji minimalnej (czyli 2080 złotych brutto). Świadczenie będzie wypłacane jednorazowo, a w wyjątkowych przypadkach ZUS wypłaci je także drugi raz - jeśli nasza sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie.

Samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników będą mogli być całkowicie zwolnieni ze składek na ZUS na okres trzech miesięcy. To samo ma dotyczyć rolników którzy mają zostać zwolnieni ze składek KRUS

Fundusz Pracy uruchomi pożyczki do wysokości 5 tys. złotych dla mikroprzedsiębiorców, odroczona ma zostać do października druga tura utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, odroczone zostało złożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego do lipca, zlikwidowane mają zostać opłaty prolongacyjne przy podatkach i składkach na ZUS, zawieszone mają być do końca roku podatki od sprzedaży detalicznej.

Przymusowa kwarantanna a prawo do zasiłku chorobowego.

Zdrowy pracownik, który został poddany przymusowej kwarantannie nabywa prawo do świadczenia chorobowego. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na równi z niezdolnością do pracy jest traktowana niemożność świadczenia pracy spowodowaną przymusową kwarantanną.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Chodzi o grunty, budynki i budowle wykorzystywane w związku z działalnością gospodarczą. Gmina będzie mogła odstąpić od pobierania tego podatku, ale tylko od tych firm, które w związku z koronawirusem utracą płynność finansową.

Zmiany dla cudzoziemców.

Wydłużono obcokrajowcom czas na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Nowy termin to 30 dni od momentu odwołania stanu epidemii (albo stanu zagrożenia epidemicznego).

Kiedy pracodawca można nakazać pracownikowi wykonywanie pracy z domu

Zgodnie z art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374; dalej: ustawa w sprawie koronawirusa) - która obowiązuje od 8 marca 2020 r. wprowadziła możliwość wydania przez pracodawcę polecenia pracownikom pracy zdalnej -pracownik nie musi więc wyrazić zgody na taką formę wykonywania swoich obowiązków. Wiążąca jest decyzja pracodawcy.

Odliczenie od podatku darowizn na cele medyczne

Darowizny rzeczowe i pieniężne - przeznaczane na przykład na rzecz transportu sanitarnego czy przekazane Agencji Rezerw Materiałowych - będą mogły być odliczane od podatku w całości.


Luty 2020

PIT za 2019 do rozliczenia dopiero od 15.02.2020

Oznacza to, że nawet jeśli podatnik złoży swój PIT przed 15.02 2020, to termin zwrotu nadpłaty i tak będzie liczony dopiero od 15 lutego. Urząd ma czas na dokonanie zwrotu w terminie 45 dni.

Zajęcia dodatkowe dziecka, a należne alimenty

Duża liczba zajęć dodatkowych u dziecka i ponoszenie coraz wyższych wydatków na ten cel, może stanowić podstawę do dochodzenia wyższych alimentów od zobowiązanego.

O przyznaniu na rzecz małoletniego dziecka wysokich świadczeń , decyduje wysoki poziom życia jego rodziców.

Dochód, a prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ musi ustalić wysokość dochodu w rodzinie. Jeśli po przeliczeniu na członka rodziny dochód ten jest wyższy niż 725 zł w skali miesiąca, to świadczenie nie może zostać przyznane - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Urlop komu, kiedy i ile?

Urlop przysługuje tylko osobie mającej umowę o pracę. Urlop wypoczynkowy jest płatny i przysługuje corocznie.

Urlop powinien być udzielony zgodnie z planem urlopów, który powinno się ustalać do 1 stycznia roku, za który będą urlopy. Zatwierdzając plan urlopowy, pracodawca bierze pod uwagę nie tylko wnioski pracowników, ale i zapewnienie normalnego toku pracy.

Urlop za dany rok należy wykorzystać do 30 września następnego roku.

Urlop przysługuje z góry. Oznacza to, że jeżeli pracownik przepracował ponad rok prawo do urlopu za rok 2020 nabył z dniem 1 stycznia 2020 i mógł go zacząć już 2 stycznia.

W przypadku pierwszej w życiu pracy, pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w tym samym roku, w którym podjął pracę, ale z upływem każdego pełnego miesiąca i w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Oznacza to że za każdy przepracowany pełny miesiąc przysługuje 1,66 dnia urlopu. Niepełny dzień urlopu pracodawca zaokrągla do pełnego dnia.

W zależności od stażu urlop przysługuje w wysokości:
 • Staż do 10 lat - 20 dni urlopu.
 • powyżej 10 lat - 26 dni.
Do stażu wlicza się każdą wcześniej wykonywana pracę oraz lata nauki i tak po szkole zawodowej do stażu dolicza się 3 lata , po liceum 4 lata , po technikum 5 lat, po szkole policealnej 6 lat, zaś absolwent uczelni wyższej 8 lat.

Inne urlopy na żądanie

Urlop na żądanie nie obejmuje plan urlopowy, ale zmniejsza pulę urlopu wypoczynkowego.
 • Opieka nad dzieckiem - do 2 dni.
 • Urlop szkoleniowy - 6 lub 21 dni.
Urlop szkoleniowy

Przysługuje pracownikowi, który się kształci podnoszą kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy.

Przysługuje mu wówczas:
6 dni - na egzaminy eksternistyczne, maturalne i zawodowe;
21 dni - na ostatnim roku studiów na pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.

Za czas urlopu przysługuje prawo do wynagrodzenia, jeśli podnoszenie kwalifikacji kończy się egzaminem. Urlop niewykorzystany w czasie nauki przepada.

Wzrost emerytur w marcu 2020

Emerytury wynoszące obecnie od 1 000 do 1200 zł wzrosną do 1 200 zł _ bo taka jest najniższa emerytura.

Od 1200 zł do ok. 1900 zł wzrosną od marca co miesiąc równo o 70 zł.

Wyższe niż wynoszące obecnie 1900 zł brutto waloryzowane będą wskaźnikiem 3,56 proc.

Emerytura w wysokości 2 000 zł obecnie wzrośnie do 2 071,2 zł. Wynosząca zaś 4 000 zł do 4142,4 zł.

Wzrosną także najniższe emerytury i renty:
 • z kwoty 1100 zł do 1200 zł wzrośnie najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna;
 • z kwoty 825 zł do 900 zł wzrośnie renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Trzynasta pensja już w marcu 2020. Kto ją otrzyma?

Otrzymają ją osoby uprawnione do:
 • emerytur i rent w systemie powszechnym,
 • emerytur i rent rolników,
 • emerytur i rent służb mundurowych,
 • emerytur pomostowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • rent socjalnych,
 • rent strukturalnych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
 • rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Styczeń 2020

E-recepty

Od 8 stycznia 2020 obowiązują w Polsce recepty elektroniczne. By otrzymywać receptę SMS-em, musimy mieć dostęp do Internetowego Konta Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl. Na stronie IKP, możemy sprawdzić swoje wizyty u lekarzy, zwolnienia chorobowe czy inne ważne dla nas pacjentów informacje.

By otrzymać IKP, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód. Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę "Moje konto" i wpisać tam swój numer telefonu oraz e-mail, na które chcemy otrzymywać kody. Jakie korzyści daje Internetowe Konto Pacjenta?
 • przede wszystkim można otrzymywać wystawioną e-receptę SMS-em lub e-mailem,
 • chorzy przewlekle mogę poprzez IKP otrzymywać kolejne e-recepty bez konieczności wizyty u lekarza prowadzącego,
 • IKP daje dostęp do historii dotychczas zrealizowanych recept (po 1 stycznia 2019) wraz z przepisanym dawkowaniem,
 • IKP zawiera także historię wizyt pacjenta sfinansowanych przez NFZ (od 2008 roku),
 • ponadto w ramach takiego konta rodzice mają dostęp do informacji medycznych swoich dzieci do 18. roku życia.
Jeżeli jednak nie posiadamy Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP), wówczas lekarz wystawi papierowy wydruk e-recepty lub zapisuje numer kodu na kartce z którym pacjent udaje się do apteki po odbiór przepisanego leku.

W określonych przypadkach lekarze mogą wystawiać recepty w wersji papierowej w przypadku:
 • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu czy brakiem dostępu do Internetu,
 • recept transgranicznych (do końca 2020r),
 • recept wystawianych dla osób o nieustalonej tożsamości,
 • recept wystawianych przez lekarzy dla siebie czy dla rodziny.

Mikrorachunek podatkowy

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT*.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.

Aby sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego, należy zwrócić się do dowolnego urzędu skarbowego, lub skorzystać z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl

Wystarczy podać nr pesel - jeżeli jest się osobą fizyczną która nie prowadzi działalności gospodarczej, lub nie jest się zarejestrowanym podatnikiem VAT,

Wystarczy podać NIP _ jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Numer naszego mikrorachunku nigdy się nie zmieni nawet jeżeli zmienimy nazwisko czy adres zamieszkania.

Zerowy PIT dla młodych w 2020 r.

W 2020 r. pracodawcy mają ustawowy obowiązek stosowania zwolnienia z PIT dla młodych. Nie jest już wymagane, aby pracownik składał oświadczenie upoważniające pracodawcę do stosowania tego zwolnienia.

W tym roku kwota zwolnienia wynosi 85 528 zł.

Zwolnienie z PIT dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Można z niego skorzystać, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 • przychód pochodzi z umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • dochód został uzyskany do dnia ukończenia przez podatnika 26 rż,
 • nie został przekroczony limit zwolnienia który wynosi 85.528 zł,
 • przychód nie jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zmiany także w zasadach wystawiania faktur do paragonów fiskalnych

Od 1 stycznia 2020 r. faktura będzie mogła być wystawiona wyłącznie wówczas, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy.

Na wystawcę faktury na podstawie paragonu niezawierającego NIP będzie mogło zostać nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe do wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Sankcja będzie mogła zostać nałożona na nabywcę, jeżeli ujmie on fakturę niezawierającą NIP w ewidencji VAT. Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą.

Jeśli zapomnisz podać NIP przy zakupie, możesz spotkać się z kategoryczną odmową wystawienia faktury przez sprzedawcę.

Nowy termin do złożenia zeznania podatkowego za rok 2019

Wszystkie zeznania podatkowe PIT dla rozliczenia za rok 2019 można zrobić od 15.lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Zmianie ulega również termin składania PIT- 28 za 2019 r .Obecnie można go składać w terminie od 15 lutego do 2 marca.

Wszystkie deklaracje przesłane do US przed 15 lutego będą uznane jak złożone 15 lutego. Termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Na zwrot nadpłaty urząd ma 45 dni, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej, zaś za zeznanie podatkowe przesłane w formie papierowej urząd ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty podatku licząc nie wcześniej niż od 15 lutego.

Czy świadczenie wychowawcze 500 plus ma wpływ na wysokość alimentów na dziecko?

Świadczenie 500 plus nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych. Fakt, iż na dziecko pobierana jest taka pomoc nie jest zatem wystarczającym powodem do zmiany orzeczenia w zakresie zasądzonych alimentów.

Zgodnie z art. 135 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:
 • świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
 • świadczenie wychowawcze,
 • świadczenia rodzinne,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w 2020 roku

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania przysługuje nie tylko samotnej matce, ale również ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka o ile nie zostało nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców , ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub też sąd oddalił wniosek o alimenty od drugiego z rodziców dziecka.

Od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. dodatek z tytułu samotnego wychowywania wynosi 193 zł na dziecko, jednak nie może on przekroczyć 386 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, dodatek może być zwiększony o 80 zł, nie wyżej jednak niż do 160 zł na wszystkie dzieci.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Dodatek za staż pracy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2020 dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Od 1 stycznia 2020 r. podniesiony zostaje limit małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro, większa liczba przedsiębiorców będzie także mogła skorzystać z wyższej jednorazowej amortyzacji środków trwałych (do wysokości równowartości 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych) oraz wpłacać kwartalnie zaliczki na podatki dochodowe.

Prezydencka Ustawa frankowa

Od 1 stycznia 2020 roku weszła w życie tzw. prezydencka ustawa frankowa, podpisana w lipcu tego roku przez Andrzeja Dudę. Wsparcie nadal będzie udzielane kredytobiorcom posiadającym status bezrobotnego, zmienią się natomiast zasady udzielania pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wsparcie będzie przyznawane kredytobiorcom, dla których wartość wskaźnika RdD (czyli stosunku wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej wraz z odsetkami kredytu hipotecznego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego) przekracza 50% (wobec 60% obecnie). Wysokości maksymalnego wsparcia będzie wynosić 2 tys. zł miesięcznie (dotychczas 1,5 tys. zł), a maksymalny okres pomocy zwiększy się do 36 miesięcy wobec 18 miesięcy obecnie, co daje maksymalną łączną wysokość wsparcia na poziomie 72 tys. zł.


Grudzień 2019

Od 6 grudnia weszła w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym.

Nowelizacja ta wprowadza obowiązek tworzenia tzw "korytarza życia" oraz jazdy "na suwak". Ten obowiązkowy przepis ma zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych.

W razie natężonego ruchu ma to zapewnić przejazd pojazdom uprzywilejowanym szczególnie ratowniczym. Kierowcy poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku mają obowiązek zjechać jak najbliżej prawej lub lewej krawędzi jezdni

Zaś obowiązek jazdy "na suwak", ma zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami w jednym kierunku, jeden z nich się kończy.

Rozwiązanie te dotyczy kolejności przejazdu samochodów w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości poruszania się pojazdów, wtedy kierowcy mają kontynuować jazdę naprzemiennie wpuszczając przed siebie jeden pojazd.

Mandat za blokowanie pasa ruchu wynosi obecnie od 50 do 500 zł.

Dla kogo nowe tablice rejestracyjne

Od 1 stycznia 2020 r. na polskich drogach pojawią się samochody z zielonymi tablicami rejestracyjnymi (czarne numery na zielonym tle). Będą one wydawane posiadaczom pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem. Zostanie również wprowadzony nowy znak legalizacyjny:

 • dla pojazdów elektrycznych będą to zielone tablice z czerwoną obwódką
 • dla samochodów zasilanych wodorem zielona tablica z żółtą obwódką


Zielony kolor pojawił się już na profesjonalnych tablicach rejestracyjnych

Znaki wytłoczone na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej są w kolorze zielonym, na białym tle. Składają się one z wyróżnika województwa, powiatu i numeru, który rozdzielony został literą "P".

Pomiar prędkości i nazwy zagranicznych miast na znakach drogowych

W sierpniu br. przy naszych drogach pojawiły się nowe znaki drogowe

D-51a informuje o początku automatycznej kontroli średniej prędkości

D-51b. wskazuje na koniec jej obowiązywania.

Emerytury i renty w 2020

23 grudnia Rada Ministrów przyjęła i skierowała do prac w Sejmie dwie ważne ustawy dla emerytów, rencistów i osób pobierających podobne świadczenia.

Najniższa emerytura wzrośnie od 1 marca z 1 100 zł do 1 200 zł. Waloryzacja emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto.

Wzrosną także najniższe emerytury i renty:
 • do 1200 zł (wzrost z 1100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej;
 • do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
"13" emeryturę jako dodatkowe świadczenie w 2020 r. otrzymają osoby uprawnione do:
 • emerytur i rent w systemie powszechnym, ZUS
 • emerytur i rent rolników, KRUS
 • emerytur i rent służb mundurowych,
 • emerytur pomostowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • rent socjalnych,
 • rent strukturalnych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
 • rent inwalidów wojennych i wojskowych
Pieniądze z tytułu 13 emerytury będą wypłacane z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura.

Z kwoty świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

Zmiany w prawie pracy

Świadectwo pracy bez zwłoki

Zgodnie z wrześniową nowelizacją zmieniła także zasady wydawania świadectwa pracy. Wyraźnie jest wskazane , że dzień wydania świadectwa pracy oznacza "dzień, w którym następuje ustanie stosunku pracy" - do tej pory przepisy wskazywały, że pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy "niezwłocznie".

Według nowych przepisów jest możliwe również ukaranie pracodawcy grzywną od tysiąca do trzydziestu tysięcy zł, za to, że nie wydał świadectwa w terminie, a nie jak obecnie - nie wydał w ogóle.

Urlop macierzyński

Do ostatniej grupy zmian należy zaliczyć dodatkowe uprawnienia dla pracowników - innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego. Rozszerzył się krąg osób, które mają możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego na innych członków najbliższej rodziny (nie tylko rodziców).

Obecnie mogą to być babcia lub ciotka dziecka w sytuacji, gdy z urlopu nie może skorzystać matka dziecka.

Przepisy zrównują prawa przysługujące pracownikom czyli innym członkom najbliższej rodziny korzystającym z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z prawami pracownika (rodzica) bezpośrednio sprawującego opiekę.

Zmiana w przepisach dotyczy ochrony tych osób przed rozwiązaniem umowy, wynagradzania za czas pozostawania bez pracy w przypadku bezzasadnego zwolnienia czy uprawnienia co do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Dla przypomnienia - komorniczy pakiet zmian

Ważne dla dłużników _ art. dodany (na mocy ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771) art. 833 par. 2 (1) kpc), który stanowi, że art. 87 i art. 87 1 kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. Oznacza to że

wysokość potrącenia komorniczego z umowy zlecenia, która stanowi dla dłużnika jedyna źródło utrzymania jest taka sama jak z umowy o pracę.


Listopad 2019

Zmiany w prawie o ruchu drogowym obowiązujące od 7 listopada 2019

Za co można otrzymać mandat?

W chwili zatrzymania do kontroli drogowej, kierowca musi bezwzględnie trzymać ręce na kierownicy i nie może wykonywać żadnych gwałtownych ruchów np. nie może szukać w kieszeniach kurtki dokumentów, nie może także bez zgody policjanta wyjść z auta. Jeżeli się nie dostosuje do tych wymogów może otrzymać mandat w wysokości 500 zł.

Policjant podchodząc do kontrolowanego samochodu ma ograniczone zaufanie i musi być pewny że kierowca np. nie wyciągnie broni.

W samochodzie muszą pozostać także pasażerowie, którzy mogą opuścić samochód na prośbę lub za zgodą kontrolującego policjanta.

Także wyłączenie silnika i włączenie świateł awaryjnych następuje na polecenie policjanta.

W trakcie kontroli policjant ma obowiązek przedstawienia się i podania przyczyny zatrzymania, nie musi okazać legitymacji, chyba ze dokonuje kontroli będąc w stroju cywilnym, wówczas okazuje legitymację bez wezwania.

Inaczej jest jeżeli policjant zatrzymuje samochód po pościgu ,wówczas nie musi okazywać legitymacji mając uzasadnione podejrzenie że samochód jest kradziony lub w samochodzie znajdują się osoby które dokonały przestępstwa.

Zgodnie ze zmianami w prawie o ruchu drogowym Policja może postawić radiowóz nawet w miejscu zakazu, pod warunkiem jednak że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu.

Jeżeli jednak policjant uzna, że kierowca zagraża innym użytkownikom ruchu ze względu na swoje zachowanie lub stan techniczny pojazdu, to będzie mógł przeprowadzić kontrolę w dowolnym miejscu. Podobnie w przypadku pościgu za piratem drogowym.

Kontrola wewnętrzna samochodu jest obowiązkowa, a kierowca ma obowiązek udostępnić kontrolującemu policjantowi kabinę samochodu bagażnik czy komorę silnika.

Policjant musi sprawdzić i spisać przebieg licznika, by podać go do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Policjant może wystąpić z wnioskiem o skierowanie kierowcy na powtórny egzamin na prawo jazdy , jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do wiedzy i umiejętności kontrolowanego kierowcy.

Od dnia 7 listopada 2019r powróciło odrębne postępowanie gospodarcze dla przedsiębiorców.

Nowelizacja przepisów kpc ma za zadanie przyspieszyć dochodzenie przez przedsiębiorców należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tej pory sprawy o zapłatę potrafiły ciągnąć się latami. Teraz się to zmienić - sąd powinien tak prowadzić sprawę, aby jej rozstrzygniecie zapadło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew.

Nowe stawki abonamentu RTV które będą obowiązywać w 2020r

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radia z uwzględnieniem zniżki z tytułu opłat dłuższych niż 1 m-c

2 miesiące - 44,05 zł
3 miesiące - 65,35 zł
4 miesiące - 88,05 zł
5 miesięcy - 109,40 zł
6 miesięcy - 129,40 zł
7 miesięcy - 152,10 zł
8 miesięcy - 173,45 zł
9 miesięcy - 194,75 zł
10 miesięcy - 217,45 zł
11 miesięcy - 238,80 zł
12 miesięcy (rok) - 245,15 zł

O zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego mogą ubiegać się:
 • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
 • osoby zaklasyfikowane do I grupy inwalidzkiej, kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi bądź wojskowymi,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i posiadają prawo do emerytury w wysokości nie przekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Osoby uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych, zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających te uprawnienia.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV

Jeżeli nie zarejestrujemy odbiornika i wpadniemy podczas kontroli, możemy zostać ukarani karą w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu czyli kwotą 681 zł.

Zakupy w okresie przedświątecznym

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia w grudniu sklepy będą otwarte aż w trzy niedziele: 15, 22 i 29 grudnia. Natomiast 25 i 26 grudnia sklepy będą zamknięte.

W Wigilię zakupy będzie można robić tylko do 14.00, również skrócone mogą być godziny otwarcia sklepów w Sylwestra.

Październik 2019

Obniżenie stawki PIT i podniesienie kwoty kosztów uzyskania przychodów

1 października weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nastąpiło obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc. oraz podniesienie kwoty kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

Ponieważ przepisy te zaczną obowiązywać w trakcie roku podatkowego zostały przygotowane przepisy przejściowe i tak od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wyniesie:
 • 250 zł dla etatowca - obecnie 111,25zł,
 • 300 zł miesięczne dla etatowca dojeżdżającego do pracy - obecnie 139,06zł,
Przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy:
 • wynoszą nie więcej niż 1751,25zł - w przypadku jednoetatowców miejscowych,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2626,54zł - w przypadku jednoetatowców dojeżdżających,
 • wynoszą łącznie nie więcej niż 2151,54zł - w przypadku wieloetatowców,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 3226,92zł - w przypadku wieloetatowców dojeżdżających.

Wymiana dokumentu prawa jazdy

Kierowca po 15 latach od otrzymania prawa jazdy będzie musiał je wymienić na nowy dokument ponosząc na obecną chwilę opłatę w wysokości 100 zł. Aby otrzymać po tym czasie prawo jazdy konieczne będzie poddanie się badaniu lekarskiemu, którego pozytywny wynik pozwoli przedłużyć kierowcy uprawnienia do prowadzenia pojazdu na kolejne 15 lat.

Od 4 marca 2019 roku obowiązuje nowy wzór dokumentu, który nie posiada na dokumencie adresu zamieszkania. Nowe dokumenty mają także inny wzór. Konieczność zmiany prawo jazdy wynika z konieczności dostosowania przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nowy dokument prawo jazdy po wymianie nie będzie zawierał adresu zamieszkania. Tym samym, po wprowadzenia nowego wzoru prawo jazdy bez adresu zamieszkania, nie będzie konieczności wymiany dokumentu ze względu na zmianę adresu zamieszkania.

Zasady wymiany prawa jazdy po zmianie przepisów

Dodatkową zaletą takiej zmiany w przepisach będzie konieczność dla kierowców, którzy wymieniali prawo jazdy po zmianie adresu zamieszkania. Każdorazowo taka wymiana kosztowała ponad 100 złotych i według prawa była konieczna przy każdej wymianie prawa jazdy.
 • Dokumenty wydane przed 4 marca 2019 roku zostaną ważne do czasu wskazanego na ich terminie ważności
 • Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania. Do tej pory trzeba było to zrobić w ciągu 30 dni.
Kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy nie zostaną z jednym dokumentem do końca życia. Mają je osoby, które uzyskały prawo jazdy przed 2015 rokiem. Później wydawane były dokumenty ważne przez 15 lat. Wymiana prawa jazdy nikogo nie ominie. Bezterminowe prawa jazdy będą wymieniane obowiązkowo w latach 2028-2033, już z 15-letnim okresem ważności.

Wniosek o uzyskanie dokumentu można złożyć w urzędzie lub przez Internet. Jeżeli chcemy złożyć wniosek o prawo jazdy przez Internet, musimy mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.
 • Prawo jazdy może uzyskać każdy obywatel Polski, który po raz pierwszy chce dostać prawo jazdy - jeśli jest w wieku wymaganym dla danej kategorii.
 • Każdy pełnoletni obywatel Polski, który ma już prawo jazdy i chce uzyskać pozwolenie na inną kategorię (jeśli jest w wieku, który pozwala na uzyskanie tej kategorii).
 • Dyplomata na placówce w Polsce.

Renty dla szczególnie poszkodowanych w wypadkach

W październiku weszła w życie regulacja zapewniająca szczególnie poszkodowanym w wypadkach dalszą wypłatę rent w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Regulacje te są zdecydowanie korzystne dla osób które zostały poszkodowane przed 1.01.2006 bowiem wówczas obowiązywały niższe sumy gwarancyjne, dlatego też w niektórych przypadkach ubezpieczyciele zaprzestali wypłacać poszkodowanym renty.

W związku z powyższym osoby w przeszłości poszkodowane , którym ubezpieczyciel zaprzestał wypłacania rent mogą skorzystać z nowych uprawnień.

W tym przypadku najlepiej skorzystać z fachowej pomocy Rzecznika Finansowego.

Wsparcie asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej

Od października 2019 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym może otrzymać ogólnodostępne wsparcie asystenta osobistego w wykonywaniu codziennych czynności oraz podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Asystent osobisty będzie świadczył swoją pomoc na rzecz podopiecznego przez 7 dni w tygodniu.

Wzrasta wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Od 1 listopada będzie wynosił 215,84 zł, do tej pory wynosił 184,42 zł.

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek przysługuje:
 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek nie przysługuje osobie która:
 • posiada uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego,
 • jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatne całodobowe utrzymanie, np. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, placówka opiekuńczo-wychowawcza, areszt śledczy, zakład poprawczy.
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wrzesień 2019

Zmiany w świadectwie pracy

Zgodnie z art 97 par 1 kp w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, a jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Art 97 par 1 kp, został uzupełniony o regulację z której wynika że pracodawca ma prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wówczas pracodawca przesyła świadectwo pracy za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz 2188) lub doręcza je w inny sposób.

Nowelizacja wydłuża terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika - z 7 do 14 dni. Ponadto, jeśli pracodawca nie wyda świadectwa pracy, pracownik będzie miał prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, a także z żądaniem ustalenia uprawnienia do jego otrzymania.

W szczególnych przypadkach (gdy pracodawca nie istnieje albo wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe) orzeczenie sądowe zastępuje świadectwo pracy.

Wniosek można złożyć do sądu w okręgu, którego praca była wykonywana (a nie w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy) co ma na celu ułatwienie pracownikom dochodzenie swoich praw.

Zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

Szczególne uprawnienia dla członków rodziny

Istotną zmianą w przepisach kodeksu pracy jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego o pracownika, innego niż pracownik - ojciec wychowujący dziecko, czyli członka najbliższej rodziny, np. dziadka, babcię, brata, siostrę.

Zatem po wprowadzonych zmianach, członkowie najbliższej rodziny zyskają szczególne uprawnienia związane z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego:
 • zostaną objęci ochroną przed zwolnieniem. Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z nimi umowy w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego art. 177 § 5 Kodeksu pracy
 • bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, będą mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego art. 163 § 3 Kodeksu pracy
 • będą mogli żądać przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w razie wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów art. 47 Kodeksu pracy i art. 57 § 2 Kodeksu pracy
 • będzie im przysługiwać roszczenie o odszkodowanie, roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy - w przypadku gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej czas określony w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy.

Dyskryminacja i równe traktowanie

Od 7 września każde nierówne traktowanie pracowników, które nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie mogło być uznane za dyskryminację.

Do chwili obecnej, jedynie pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, miał prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania - w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które obecnie wynosi 2250 zł,

W wyniku nowelizacji, pracownik będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania również w sytuacji, gdy nie rozwiązał stosunku pracy, ale na skutek mobbingu poniósł szkodę.

Po zmianie przepisów zgodnie z art 11 (3) kp, jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu bezpośrednia czy pośrednia w szczególności ze względu na płeć ,wiek, religię , rasę narodowość, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną a także przynależność związkową czy poglądy polityczne a także ze względu na rodzaj umowy o pracę czy wymiar etatu.

Zgodnie też z art 18(3a) par 1 kp pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy min warunków zatrudnienia, awansu, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych bez względu na płeć, wiek, religię, rasę narodowość , niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną a także przynależność związkową czy poglądy polityczne a także ze względu na rodzaj umowy o pracę czy wymiar etatu.

Rozszerzenie uprawnień dla pracowników, zatrudnionych na czas określony, objętych ochroną przedemerytalną

Pracownicy objęci ochroną przedemerytalną, którym umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, mają prawo żądać orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania - przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach.

Zatrudnienie młodocianego pracownika

Od 1 września 2019 r. o 1 punkt procentowy zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

Regulacja ta tworzy podstawy do większego udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy.

Ponadto, znowelizowane rozporządzenie jest dostosowane do zmian w kształceniu zawodowym, które weszło w życie 1 września 2019 r.

Podwyżki otrzymają młodociani pracownicy (co do zasady osoby między 15 a 18 rokiem życia odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Obowiązkowa podwyżka będzie wynosić 1 punkt procentowy, a wynagrodzenie młodocianego ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tak aby wynosiło ono:
 1. w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., tj. 247,55 zł
 2. w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł
 3. w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., tj. 346,56 zł
Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozostanie na obecnym poziomie. Wynosi ono nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał, tj. obecnie 198,04 zł.

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będzie można refundować pracodawcom z Funduszu Pracy.

W 2019 r. środki wydatkowane przez pracodawców będą refundowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Sierpień 2019

"Dobry start" w roku szkolnym 2019/2020

300 PLUS, czyli rządowy program "Dobry Start" obowiązuje od ubiegłego roku. W 2018 roku po raz pierwszy rodzice mieli możliwość otrzymać 300 zł na dziecko na zakup wyprawki szkolnej. W tym roku ponownie wraca 300 Plus. 2019 będzie kolejnym rokiem, gdy rodzice otrzymają wsparcie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

300 plus dla dorosłych dzieci od 2019 roku

Wprowadzone w zeszłym roku świadczenie znane jako 300 plus na dziecko miało swoje obostrzenia. W tym roku jednak więcej osób będzie uprawnionych do tego, by otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. 300 plus ma objąć także uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych - póki co osoby uczące się w tych placówkach nie mogą ubiegać się o środki na wyprawkę szkolną. Zostanie jednak utrzymane kryterium wiekowe.

Dziecko nie może mieć ukończonych:
 • 20 lat
 • 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy kształcenia specjalnego
Dziecko musi uczyć się w:
 • szkole podstawowej
 • dotychczasowym gimnazjum
 • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej ponadgimnazjalnej
 • szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
 • specjalnym ośrodku wychowawczym.
Już od 1.08.2019r można składać wnioski

Program "Dobry Start", który potocznie nazywany jest 300 plus, pozwala rodzicom przed rozpoczęciem roku szkolnego uzyskać 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym. Konieczne jest jednak spełnienie dwóch warunków.

Kto może go złożyć?

By otrzymać wyprawkę szkolną 300 plus na dziecko w 2019 roku, wniosek może złożyć:
 • rodzic
 • opiekun faktyczny dziecka
 • opiekun prawny dziecka
 • osoba ucząca się - pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, bo rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone ugodą sądową lub wyrokiem sądowym
Wniosek o 300 plus na dziecko składa jeden z rodziców.

W sytuacjach, w których dziecko nie pozostaje z obojgiem rodziców we wspólnym gospodarstwie domowym:
 • 300 zł na dziecko otrzymuje ten rodzic, który się nim opiekuje
 • przy naprzemiennej opiece obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek o 300 plus - wtedy każdy otrzyma połowę pieniędzy, czyli 150 zł
300 plus na dziecko w pieczy zastępczej.

W takich przypadkach wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną należy składać do MOPS (dział pieczy zastępczej)

Sposób składania wniosków o 300 zł na dziecko:
 • na portalu Emp@tia
 • za pomocą bankowości elektronicznej
 • w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania
 • w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania
Terminy przyjmowania wniosków o 300 zł na dziecko w 2019 r.
 • od 1 lipca do 30 listopada 2019 - internetowo
 • od 1 sierpnia do 30 listopada 2019 - na wniosek papierowy
Im szybciej złożymy wniosek o 300 zł na dziecko, tym szybciej otrzymamy pieniądze na wyprawkę szkolną. Kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o 300 plus złożony w lipcu lub sierpniu daje nam gwarancję, że pieniądze trafią do nas najpóźniej 30 września 2019 roku. W przypadku złożenia wniosku między 1września a 30 listopada, pieniądze otrzymamy do 2 miesięcy.

Pieniądze na wyprawkę szkolną 300 plus możemy otrzymać:
 • na konto bankowe,
 • przekazem pocztowym,
 • w gotówce, do odebrania w kasie.
W 2020 roku będziemy mieli więcej czasu na złożenie wniosku o 300 plus. Przewiduje się, że online będą przyjmowane od 1 lutego 2020 roku, a w formie papierowej - od 1 kwietnia 2020 roku.

Dodatkowy urlop dla pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje zawodowe na wniosek lub za zgodą pracodawcy

Pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest osoba, która z inicjatywy lub na wniosek pracodawcy dodatkowo się kształci lub gdy kształci się z własnej inicjatywy, za zgodą pracodawcy - pisemna umowa musi potwierdzać zgodę zatrudniającego. Wówczas pracodawca zawiera umowę z pracownikiem regulującą kwestie wynagrodzenia i ponoszonych opłat. Pracodawca, który chce, aby jego pracownik podjął studia uzupełniające, musi zatrudnić tego pracownika na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Co może zyskać pracownik studiujący

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 1033 K.p.)

Jaki urlop przysługuje pracownikowi?

Kodeks pracy reguluje kwestię świadczeń przysługujących dodatkowo osobom podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas potrzebny, by punktualnie dotrzeć na obowiązkowe zajęcia oraz czas ich trwania (art. 1031 § 2 K.p.). W czasie urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Zgodnie z art. 1032 § 1 K.p. urlop szkoleniowy udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Zmiany opłat sądowych

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw od 21 sierpnia opłaty sądowe cywilne uległy zmianie i są wyższe.

Nowe opłaty w sprawach o prawa majątkowe:
 • do 500 złotych wartości przedmiotu sporu - opłata sądowa wyniesie 30 złotych;
 • powyżej 500 złotych do 1.500 złotych - 100 złotych;
 • powyżej 1.500 złotych do 4.000 złotych - 200 złotych;
 • powyżej 4.000 złotych do 7.500 złotych - 400 złotych;
 • powyżej 7.500 złotych do 10.000 złotych - 500 złotych;
 • powyżej 10.000 złotych do 15.000 złotych - 750 złotych;
 • powyżej 15.000 złotych do 20.000 złotych - 1 000 złotych;
 • powyżej 20.000 złotych - 5% wartości przedmiotu sporu, nie więcej jednak niż 200.000 złotych.
Wzrosły również opłaty stałe, którą określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Do tej pory opłata ta nie mogła być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych. Od 21 sierpnia 2019 roku limit ten zostaje jednak zwiększony do kwoty 10.000 złotych.
 • wniosek o doręczenie orzeczenia lub zarządzenia z uzasadnieniem - do tej pory nie pobierało się opłat, jednak od 21 sierpnia 2019 r obowiązuje opłata w wysokości 100 zł
 • pismo zawierające rozszerzenie powództwa lub jego zmianę w taki sposób, że wzrośnie wartość przedmiotu sporu - do tej pory kwestia ta nie była uregulowana; od 21 sierpnia będzie trzeba wnosić w takiej sprawie opłatę w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego, a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa, nie niższej jednak niż 30 złotych, tj. jeśli dochodzimy w pozwie kwoty 30.000 złotych i chcemy rozszerzyć powództwo o kolejne 25.000 złotych, to będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę 1.250 złotych, tj. 5% z kwoty 25.000 złotych,
 • zawezwanie do próby ugodowej - dotychczas było to 40 złotych (gdy wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10.000 złotych, a powyżej tej kwoty - 300 złotych); od 21 sierpnia opłata ta nie będzie stała i będzie wynosiła 1/5 opłaty od pozwu (a zatem co do zasady 1/5 kwoty opisanej wyżej), tj. przy kwocie 30.000 złotych będzie wynosiła 300 złotych,
 • opłata w sprawach nieprocesowych (od wszczęcia postępowania lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub wniosku o zabezpieczenie dowodu), np. w sprawie o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem, kwota sądowa wzrośnie z 40 do 100 złotych,
 • założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działo I-O, wpis ostrzeżenia lub dokonanie innych wpisów - opłata wzrośnie z 60 do 100 złotych,
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - opłata wzrośnie z 50 do 100 złotych,
 • pozew o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy - opłata wzrośnie z 2.000 do 5.000 złotych,
 • wniosek o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia - opłata wzrośnie z 40 do 100 złotych,
 • wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego - opłata wynosiła 100 złotych; od 21 sierpnia jako 1/4 opłaty należnej od pozwu w sprawie
 • jeśli strona złoży wniosek o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony po zatwierdzeniu planu rozprawy, opłata od 21 sierpnia będzie wynosiła 100 złotych, a jeśli będzie potrzeba przymusowego sprowadzenia świadka - dodatkowo 200 złotych.
Zmianie ulegają także opłaty kancelaryjne:
 • wydanie poświadczonego odpisu, wypisu, wyciągu z akt sprawy, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, ze stwierdzeniem wykonalności wynosi obecnie 20 zł za każde 10 stron wydanego dokumentu
 • wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu - opłata wynosi obecnie 20 złotych za każdy wydany nośnik,
 • wydanie kopii dokumentu z akt sprawy - 20 złotych za każde 20 stron wydanej kopii.

Nowe zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Kolejne skierowanie dopiero po roku od zakończenia leczenia

Od zakończenia leczenia uzdrowiskowego do dnia złożenia kolejnego skierowania będzie musiało upłynąć co najmniej 12 miesięcy. Wymóg ten ma dotyczyć również rehabilitacji uzdrowiskowej. Nie będzie miał zastosowania w przypadku dzieci oraz dorosłych, kierowanych do szpitali i ambulatoriów uzdrowiskowych. Zmiany mają przyczynić się do skrócenia kolejki osób oczekujących na leczenie.

Ochrona prawna w zakresie przepisów konsumenckich dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Począwszy od lipca ochroną prawną w zakresie przepisów konsumenckich,zostały objęte także podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra Gospodarki. Zatem z pomocy prawnej rzecznika konsumentów będą mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy dokonując czynności prawnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działają także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa. Zatem kupując towar lub usługę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przedsiębiorca, który będzie chciał powierzyć prowadzenie swojej sprawy rzecznikowi będzie musiał wykazać, że w przeważającej mierze zakupiony towar i usługę wykorzystuje na potrzeby gospodarstwa domowego.

Nowe zasady segregowania odpadów.

Zgodnie z nowymi zasadami segregacji,osobno gromadzić należy odpady biodegradowalne, czyli wszystkie resztki i śmieci pochodzenia roślinnego.

Zmiany wynikające z rozporządzenia ministra środowiska weszły w życie od lipca. Najważniejsza z nich to wprowadzenie nowej frakcji odpadów segregowanych - biodegradowalnych.

Tym samym stosuje się 4 kolory pojemników:
 • żółty (tworzywa sztuczne i metale),
 • zielony (szkło),
 • niebieski (papier),
 • brązowy (odpady biodegradowalne).
Niektórzy mieszkańcy domów jednorodzinnych już go znają. Dotychczas służył do gromadzenia tzw. odpadów zielonych, czyli np. trawy i liści z ogrodu. Nie był jednak obowiązkowy, a miasto zapewniało bezpłatny odbiór tym mieszkańcom, którzy zgłosili taką potrzebę.

Obecnie wszyscy mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, którzy deklarują selektywną zbiórkę odpadów, muszą wyposażyć się w brązowe pojemniki. Wyjątkiem, który zwalnia z obowiązku posiadania brązowego pojemnika jest kompostowanie odpadów bio na terenie swojej posesji. Fakt ten również należy zgłosić. W przypadku zabudowy wielorodzinnej obowiązek ustawienia brązowych pojemników dla lokatorów spoczywa na zarządcach.

Co będziemy do nich wyrzucać? Oprócz liści i trawy powinny do nich trafiać również wszystkie tzw. roślinne resztki z naszego gospodarstwa, czyli przede wszystkim: obierki, resztki warzyw i owoców, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, a także fusy z kawy i herbaty. Co ważne, odpadki te należy wrzucać do pojemnika luzem, bez woreczków i innych opakowań. Odpady bio od kwietnia do końca listopada będą odbierane z nieruchomości raz w tygodniu, natomiast od grudnia do końca marca raz na dwa tygodnie.

Od tego czy śmieci segregujemy, czy też nie, zależy wysokość opłat za ich odbiór.

Ważne!!!
W roku 2020 obowiązywać będzie kaucja za opakowania z makulatury, szkła i plastiku.

Upadłość konsumencka

Wiemy już, że upadłość konsumencką można ogłosić, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Osoba zadłużona, która popadła w problemy finansowe - w dodatku z nieswojej winy może złożyć właściwy wniosek o upadłość. Oczywiście, jeśli sąd nie umorzył wcześniej jej długów. Właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej - sądzie rejonowym. We wniosku muszą zostać zawarte dane, takie jak:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL,
 • wskazanie miejsc, w których dostępny jest majątek dłużnika (np. konto oszczędnościowe, rachunek bankowy, akcje i obligacje),
 • zawarcie okoliczności wniosku (np. trudna sytuacja losowa, wypadek, choroba),
 • aktualny i pełny wykaz majątku wraz z jego oszacowaniem,
 • spis wierzycieli z dokładnym adresem oraz wyliczeniem kwoty zadłużenia,
 • spis wierzytelności,
 • lista zabezpieczeń,
 • oświadczenie - podkreślające, że aktualna sytuacja finansowa nie jest wynikiem umyślnego działania - a więc nie została spowodowana rażącym niedbalstwem.
Koszt wszczęcia takiego postępowania upadłościowego wynosi 30 zł. Do wniosku należy dołączyć także potwierdzenie uregulowania opłaty. Decyzję o ogłoszeniu bankructwa, sąd podaje do wiadomości publicznej. Powiadamia także syndyka oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Upadłość konsumencka, a brak majątku

Sytuacja ogłoszenia upadłości konsumenckiej wydaje się być prosta, gdy upadły posiada majątek, z którego wierzyciele mogliby zaspokoić swoje żądania. Dochodzi do jego spieniężenia, a uzyskana na tej drodze kwota zostaje podzielona między wierzycielami. Jednocześnie dłużnik musi mieć świadomość tego, że na czas postępowania - wszelkie jego dobra materialne, jako masa upadłości stają się przedmiotem zarządzania syndyka. W praktyce oznacza to, że bankrut traci prawo do samodzielnego i swobodnego kierowania osobistym dobytkiem.

Co w momencie, gdy bankrut nie dysponuje żadnym majątkiem? W sytuacji, gdy dłużnik nie osiąga żadnych dochodów i jest w trakcie choroby - sąd ma prawo umorzyć zobowiązania upadłego bez spłaty wierzycieli i bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Odbywa się to po uprzednim zatwierdzeniu wierzytelności i po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a także wierzycieli .

Upadły nie pozostaje bez środków do życia!

Jednak konieczność spłaty dawnych należności nie oznacza tego, że dłużnik pozostanie bez środków do życia. Istnieje sposobność, że otrzyma on środki na wynajem nieruchomości na okres roku lub dwóch lat. Ponadto - przepisy są tak skonstruowane, że przy opracowaniu planu spłaty wierzycieli, organ sądowy musi wziąć pod uwagę:
 • możliwości zarobkowe upadłego,
 • konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe,
 • wysokość niezaspokojonych wierzytelności, a także realność ich zaspokojenia w przyszłości.

Lipiec 2019

Od sierpnia 2019 bez PIT dla młodych do 26 roku życia.

Zwolnienie adresowane jest do młodych, którzy osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Ze zwolnienia nie skorzystają młodzi pracodawcy.
Osoby, które w tym roku kończą 26 lat także mogą załapać się na zwolnienie z PIT. Kluczowa jest pełna data 26. urodzin, a nie wyłącznie rok. Jeśli podatnik kończy 26 lat np. 15 listopada br., wówczas wolne od podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymane przez podatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 15 listopada 2019 r., do wysokości nieprzekraczającej kwoty 35 636,67 zł.

Ile można zyskać?
Zarobki w pierwszym progu podatkowym opodatkowane są 18 proc. stawką PIT. Od 1 sierpnia kwota podatku zostanie w kieszeni podatnika, pracodawca odprowadzi za niego jedynie składki na . ZUS podatnicy, którzy zarabiają minimalną krajową - 2250 zł brutto - zyskają miesięcznie 133 zł, zaś w skali roku - 1592 zł. Osoby o maksymalnych zarobkach zwolnionych z PIT tj. 7127,33 zł, zyskają miesięcznie 564 zł, a rocznie - 6768 zł.

Oświadczenie dla pracodawcy
Podatnik powinien poinformować pracodawcę w specjalnym oświadczeniu o swoim prawie do zwolnienia z PIT. Wówczas płatnik nie pobierze zaliczek na podatek dochodowy. Co istotne, zwolnienie z podatku możliwe jest tylko w ramach jednej umowy. Co więcej, w przypadku wielu źródeł dochodu - w projekcie zarekomendowano złożenie płatnikowi wniosku o niestosowanie zwolnienia. Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby spowodować, że podatnik musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej dopłaty.

Jeśli ten nie uzyska od pracownika żadnej informacji, nadal pobierał będzie zaliczki na PIT. Zwrot różnicy pomiędzy kwotą zapłaconych zaliczek a kwotą podatku należnego, czyli tzw. nadpłaty, nastąpi dopiero w rozliczeniu rocznym, tj. po złożeniu zeznania podatkowego. Jak długo trzeba będzie czekać na zwrot podatku? Jeżeli zeznanie zostanie złożone w formie elektronicznej termin zwrotu nadpłaty wynosi 45 dni od złożenia zeznania.

Od października 2019r, dorośli niepełnosprawni otrzymają świadczenie uzupełniające

500 zł miesięcznie dla każdej osoby, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji Świadczenie uzupełniające początkowo obejmie osoby, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności.

Umowa sprzedaży samochodu w 2019 r.

Umowę sprzedaży samochodu warto zawrzeć w formie pisemnej, w której dokładnie oznacza się sprzedającego i kupującego oraz przedmiot transakcji. Jeżeli auto ma wadę (fizyczną lub prawną) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego na zasadzie rękojmi.

Umowa sprzedaży samochodu to według przepisów prawa nic innego jak typowa umowa sprzedaży, która jest uregulowana szeregiem obowiązków po stronie zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Ponadto zgodnie z artykułem 546 kc sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących pojazdu.

Obowiązkiem sprzedającego jest też wydanie kupującemu posiadanych dokumentów, które dotyczą samochodu (czy też innego pojazdu ). Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy (np. także innego auta, pojazdu), sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.

Powszechnie przyjętą i stosowaną formą dokonania kupna-sprzedaży auta jest umowa pisemna.

Umowa sprzedaży samochodu powinna zawierać przynajmniej kilka podstawowych informacji i elementów. Są to:
 • oznaczenie stron umowy, czyli dane sprzedającego i kupującego (imiona, nazwiska, adresy, serie i numery dowodów osobistych)
 • opis przedmiotu kupna-sprzedaży (np. marka samochodu rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, kolor, przebieg)
 • cena (zapisana liczbowo i słownie, by uniknąć pomyłek)
 • wykaz dokumentów, które sprzedający przekazuje kupującemu
 • podpisy stron

Podatek od nieruchomości w 2019

Podatkowi od nieruchomości podlegają: grunty, budynki i ich części, budowle oraz ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sprawdź kiedy i w jakiej wysokości trzeba zapłacić podatek.

Kto zapłaci podatek?

Zobligowanymi do uiszczenia podatku od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami samoistnymi.

Podatek od nieruchomości muszą zapłacić także posiadacze zależni nieruchomości będących własnościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Z podatku ustawowo zwolnione są m.in. użytki rolne i lasy (z wyjątkiem przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej), nieruchomości będące własnością (lub w użytkowaniu wieczystym) państw obcych bądź organizacji międzynarodowych oraz te przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych czy misji mających ustawowe przywileje i immunitety.

Ponadto podatku od nieruchomości nie trzeba płacić także za grunty pod wodami powierzchniowymi, grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz pod budowę dróg publicznych czy też nieruchomości zajęte przez organizacje pożytku publicznego na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności. Rada gminy może drogą uchwały wprowadzić dodatkowe zwolnienia od podatku dotyczące nieruchomości położonych na jej obszarze.

Na jakiej podstawie obliczana jest wysokość podatku od nieruchomości?

Podstawą rozliczenia podatku od nieruchomości jest złożenie informacji lub deklaracji do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację danej nieruchomości, budynku i budowli (obowiązek złożenia takiego dokumentu dotyczy również podatników objętych zwolnieniami). Informację lub deklarację można złożyć także przez Internet o ile rada gminy podjęła stosowną uchwałę.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na wysokość opłacanego podatku jest zawarta w deklaracji powierzchnia gruntów czy budynków lub wartości budowli. W całym kraju obowiązują identyczne górne limity podatku od nieruchomości zawarte w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast o konkretnej kwocie jaką podatnik będzie zobowiązany zapłacić za 1 m2 decyduje rada gminy, ustalając konkretną wysokość opłaty, która nie może przekroczyć maksymalnych stawek narzuconych przez ministerstwo.

Ile zapłacimy w 2019?

W roku 2019 możemy zapłacić nawet o 1,6% czyli w praktyce o ok. 1-23 gr (w zależności od rodzaju gruntu) więcej niż w roku ubiegłym. W zależności od rodzaju gruntu górne limity stawek na 2019 rok wynoszą:

1. Od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli jest procentowa stawka - 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do kiedy trzeba opłacić podatek?

Osoby fizyczne płacą podatek w 4 proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego ratach. Opłata musi zostać uiszczona do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej muszą natomiast zapłacić podatek w 12 proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego ratach do 15 dnia każdego miesiąca, za styczeń do 31 stycznia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków lokalnych w 2019 r.

Łatwiejszy obrót ziemią rolną

Od teraz osoby, które nie są rolnikami, mogą swobodnie nabywać działki rolne o powierzchni do 1 ha, także te położone w mieście. Wchodzi bowiem w życie uchwalona w kwietniu nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080).

Zakres swobodnego obrotu ziemią rolną rozszerzył się więc z 0,3 ha do 1 ha. Ponadto nowela z 10 do 5 lat skraca okres, w którym nabywca gruntów rolnych (powyżej 1 ha) musi prowadzić gospodarstwo. Oznacza to, że po 5 latach będzie mógł m.in. sprzedać działkę. Ponadto w przypadku rolników potwierdzeniem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie, którego już nie będzie musiał poświadczać wójt czy burmistrz.

Spod obostrzeń ustawy są wyłączone też grunty pod stawami rybnymi, które stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni działki, i nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ogródki przydomowe. Ponadto nie ma ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na terenach wiejskich na cele nierolne można nabyć tylko jedną działkę. Nowelizacja umożliwi też uczelniom wnioskowanie o nabycie działki rolnej większej niż 1 ha, jeśli ziemia ta będzie im niezbędna do realizacji celów dydaktycznych, prac naukowych.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości na nowych formularzach

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: ustawa)zastępuje - przewidziane obecnie dla rad gmin - upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Do tej pory odpowiednie rozporządzenia ni zostały jednak opublikowane. Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje.

Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy.

Czerwiec 2019
Ile może dorobić emeryt lub rencista od 1 czerwca 2019, tak aby jego świadczenie nie zostało zmniejszone ani zawieszone

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które oblicza GUS. Od 1 czerwca 2019 roku limity będą wyższe, więc będzie można więcej dorobić bez ryzyka zmniejszenia czy zawieszenia świadczenia. Od 1 czerwca 2019 roku kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
 • 70 proc. przeciętego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3465,70 zł,
 • 130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 6436,30 zł.
Nowe progi będą obowiązywać od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku. W tym okresie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 3465,70 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia (6436,30 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 marca 2019 roku wynosi ona:
 • 599,04 zł - dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 449,31 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 509,22 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6436,30 zł miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Emerytury dla nauczycieli
Nauczyciele, którzy urodzili się po 1948 roku, mają kilka możliwości by przejść na emeryturę szybciej niż przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Mogą starać się o:
 • emeryturę nauczycielską przyznawaną na podstawie Karty Nauczyciela,
 • emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • emeryturę pomostową.
Kiedy emerytura nauczycielska na podstawie Karty Nauczyciela
O emeryturę nauczycielską na podstawie Karty Nauczyciela mogą starać się nauczyciele, wychowawcy lub inni pracownicy pedagogiczni placówek wymienionych w Karcie Nauczyciela, jeśli spełnią kilka warunków. Po pierwsze na 31 grudnia 2008 roku muszą mieć co najmniej 30 lat zatrudnienia, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć.

W przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładu specjalnego lub zakładu poprawczego czy schroniska dla nieletnich okres 30 lat zostaje skrócony do 25, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć

Nauczyciel ubiegający się o emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela nie może być członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo za pośrednictwem ZUS musi złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa. I najważniejszy warunek: by uzyskać prawo do emerytury nauczycielskiej, trzeba rozwiązać wszystkie stosunki pracy w charakterze nauczyciela.

Nauczyciel może również otrzymać emeryturę nauczycielską, gdy stosunek pracy:
 • zostanie rozwiązany z inicjatywy dyrektora szkoły z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
 • wygaśnie z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym bądź na skutek odmowy podjęcia pracy w razie zaistnienia możliwości przywrócenia nauczyciela do pracy w okresie pozostawania w stanie nieczynnym,
 • zostanie rozwiązany lub wygaśnie w przypadkach, gdy nie jest możliwe dalsze zatrudnienie w gimnazjum w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi wygaszanie kształcenia w gimnazjach.
Nauczyciele, którzy chcą przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela, wniosek o emeryturę muszą złożyć przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety oraz 65 lat mężczyźni). Jeżeli wniosek o emeryturę nauczycielską złożą po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, ZUS przyzna emeryturę z tytułu ukończenia tego wieku.

Nowe stawki jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Jeśli doznaliśmy stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i jesteśmy objęci ubezpieczeniem wypadkowym, możemy starać się o jednorazowe odszkodowanie. Nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. Wysokość jednorazowego odszkodowania zmienia się co roku i jest uzależniona od tego w jakiej wysokości zostanie ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu. Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS (jeśli wpłynie sprzeciw lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia) po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.

Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Z kolei długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres, który przekracza 6 miesięcy, ale są szanse na poprawę.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Od 1 kwietnia br. wzrosły kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Obowiązują do 31 marca 2020 roku i wynoszą:
 • 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony je st małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 16 048 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

500 plus na każde dziecko do 18 roku życia. Jak złożyć wniosek?
Sposoby składania wniosku o 500 plus na nowych zasadach nie zmieniają się. Tak jak w poprzednich latach, można to będzie zrobić:
 • drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową)
 • drogą elektroniczną (na stronie banku lub przez portal Emp@tia)
Jeżeli rodzice złożą wniosek do 31 sierpnia 2019 roku, wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 roku.
 • Złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.
Maj 2019
Emerytura Plus, wypłacona w maju 2019 roku.
Emerytura Plus to jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, czyli 1100 zł brutto tj 888,25 zł na rękę. Do emerytury Plus maja emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego:
 • renciści i emeryci rolnicy,
 • osoby, które otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne.
Pieniądze są wypłacane "z urzędu", a nie na wniosek. Każdy emeryt czy rencista otrzyma emeryturę Plus wraz ze świadczeniem za m-c maj 2019 r.

Niższe opłaty za rozmowy i sms-y w UE
Wchodzą w życie niższe opłaty za międzynarodowe rozmowy i SMS-y wysyłane do państw UE. Nowe cenniki to efekt regulacji unijnych. Maksymalne dopuszczalne stawki netto w państwach Wspólnoty ustalono na poziomie 19 eurocentów za minutę połączenia telefonicznego i 6 eurocentów za SMS. W Polsce oznacza to, że po doliczeniu VAT za minutę rozmowy międzynarodowej do abonenta w Unii Europejskiej zapłacimy najwyżej złotówkę - zarówno w sieciach komórkowych, jak i z telefonów stacjonarnych. Wysłanie wiadomości tekstowej na numery z innych państw Wspólnoty kosztuje teraz 31 gr.

Zasady pozyskiwania danych na podstawie zgody
Zasad pozyskiwania danych na podstawie zgody, uregulowanie korzystania z danych biometrycznych, nowe ograniczenia dla monitoringu w pracy, a także zawężenie dostępu do danych o zdrowiu pozyskiwanych na potrzeby ZFŚS. To kolejne zmiany dostosowujące do RODO kodeks pracy i przepisy o funduszu socjalnym, które weszły w życie już 4 maja.

Ustawa wdrożeniowa wprowadzi zmiany w zakresie danych, jakich pracodawca może domagać się od kandydatów do pracy w toku prowadzonych procesów rekrutacji w firmie. Po wejściu w życie znowelizowanego art. 221 par. 1 kodeksu pracy pracodawca będzie mógł zażądać od kandydata następujących informacji:
 1. imię (imiona) i nazwisko kandydata,
 2. datę urodzenia,
 3. dane kontaktowe wskazane przez kandydata,
 4. wykształcenie,
 5. kwalifikacje zawodowe,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
W dotychczasowym brzmieniu ww. przepisu pracodawca mógł dodatkowo żądać od kandydata podania imion rodziców oraz miejsca zamieszkania (adres do korespondencji). Ustawodawca zdecydował jednak, że te dane nie są niezbędne pracodawcy w celu prowadzenia procesu rekrutacji, wobec czego postanowił wykreślić je z kodeksu pracy (przy czym w nowym brzmieniu jest mowa o podaniu danych kontaktowych wskazanych przez kandydata do pracy). Oczywiście kandydat będzie mógł samodzielnie w CV wskazać swój adres zamieszkania, lecz jego brak nie może rodzić negatywnych skutków dla tej osoby, a pracodawca nie może tych danych od niego żądać. Co więcej, pracodawca będzie mógł się domagać od kandydata podania informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Natomiast żądanie innych danych od kandydata będzie co do zasady niedopuszczalne

Prawo do świadczeń alimentacyjnych należy się samotnemu rodzicowi od miesiąca złożenia wniosku
Jeżeli samotny rodzic w wyznaczonym terminie dostarczył tytuł wykonawczy do alimentów, prawo do 500 zł na dziecko przysługuje mu od początku okresu świadczeniowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.), jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko nie dołączy do wniosku o 500+ tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd w sprawie ustalenia alimentów, to urząd wyznacza mu trzymiesięczny termin na jego dostarczenie.

Kryterium dochodowe dla świadczeń alimentacyjnych po wprowadzeniu zmian.
Kryterium ma wzrosnąć do 800 złotych. Nowa stawka będzie obowiązywać od okresu świadczeniowego 2019/2020.

Korzystne zmiany dla osób z znaczną niepełnosprawnością
Od 1 lipca wejdzie w życie ustawa która przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ustawa przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich czy innego sprzętu medycznego).

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.

Bez kolejki będą także korzystać w aptekach.

Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Przypomnienie!!!
Rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą musi złożyć do 31maja w KRUS zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie że nie została przekroczona kwota graniczna należnego podatku dochodowego za ubiegły rok od przychodów z prowadzonej działalności za 2018 r w kwocie 3376 zł.
27 maja 2019 r w Urzędzie Skarbowym mija termin do:
 • przesłania jednolitego pliku kontrolnego do potrzeb VAT (PK VAT)
 • termin rozliczenia VAT i złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • termin wpłaty podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji dla tego podatku.
Kwiecień 2019
Zmiany w karcie dużej rodziny - zniżki dla rodziców dorosłych dzieci
Resort rodziny poszerzył uprawnienia do zniżek dla dużych rodzin o rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, bez względu na aktualny wiek dzieci. Wniosek o wydanie karty można złożyć w urzędzie gminy lub przez internet.

Jak remontować żeby skorzystać z ulgi w 2019 r
W 2019 r. można odliczyć nawet 53 tys. zł w ramach nowej ulgi na termomodernizację domu. Minister inwestycji przygotował wykaz materiałów i usług nią objętą. Wśród nich są urządzenia grzewcze, okna i drzwi, a także koszty demontażu pieca.
 1. wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Związki zawodowe nie tylko dla etatowych pracowników
W 2019 roku każdy, kto wykonuje pracę zarobkową, będzie miał prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Związkowcem będzie mógł więc zostać i samozatrudniony, i zleceniobiorca. Zmienią się też uprawnienia zakładowej organizacji związkowej i pojawią się nowe narzędzia prawne do sprawdzania liczebności związku.

Pensja żony i dziecka kosztem przedsiębiorcy
Korzystne zmiany czekają na przedsiębiorców, którzy zatrudniają w swoich firmach małżonków i małoletnie dzieci. Wynagrodzenie członków rodziny będzie mogło być kosztem uzyskania przychodu. Łatwiej też będzie rozliczyć stratę podatkową.
Od stycznia 2019 r. kosztem podatkowym będzie mogło być wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci podatnika. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej kosztem będzie także wartość wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci wspólników spółki.

Wynajem mieszkania może być kosztem
Przedsiębiorca ma prawo do wynajęcia mieszkania w innej miejscowości niż ta, w której mieszka. Taki wydatek można odliczyć od przychodu i zmniejszyć należny PIT. Potwierdził to właśnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Ważne tylko, aby mieszkanie nie stało się centrum interesów osobistych i gospodarczych. Nieruchomość ma być wykorzystywana jedynie na potrzeby firmy.

Łatwiej sprzedać mieszkanie bez podatku
Od stycznia 2019 roku zmieniły się zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Skorzystają m.in. spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Jest, co prawda, więcej czasu na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych, ale w przepisach pojawiła się bardzo istotna zmiana.

Wcześniejsze zbycie powoduje konieczność zapłacenia podatku od dochodu. Można skorzystać ze specjalnego zwolnienia, jeśli uzyskany dochód przeznaczy się na realizację własnych celów mieszkaniowych. Według wcześniej obowiązujących przepisów były na to dwa lata. Nowelizacja ustawy o PIT wydłużyła ten termin do trzech lat. Istotną zmianą jest jednak to, że w tym okresie konieczne jest podpisanie ostatecznej umowy zakupu mieszkania, przenoszącej prawo własności do nieruchomości. Podpisanie umowy przedwstępnej, czy deweloperskiej, nie wystarczy.

Zmiany także dla spadkobierców
Nowelizacja wprowadziła korzystne rozwiązania dla spadkobierców. Do końca 2018 r. było tak, że pięcioletni okres posiadania mieszkania liczył się od dnia nabycia spadku, przez co trudniej było skorzystać ze zwolnienia z PIT. Od stycznia br. termin ten jest już liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. Dzięki tej zmianie spadkobierca szybciej może sprzedać mieszkanie bez podatku.

Alimenciarze z pierwszeństwem przy robotach publicznych
Ustawa przyjmuje także zmiany w ustawie z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzając regulację, iż organizując roboty publiczne podmioty wskazane w ustawie są obowiązane zatrudniać w pierwszej kolejności bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Wyższe grzywny i możliwość zajęcia połowy diety z podróży służbowej
W związku z powyższym ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego polegające na:
 • wprowadzeniu zasady, iż wolne od egzekucji jest jedynie 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych _ jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • podwyższeniu wysokości grzywny wymierzanej przez komornika pracodawcy, który nie wykonuje obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od zatrudnionego przez niego pracownika _ z 2 000 do 5 000 złotych, przy czym grzywna taka będzie obligatoryjnie ponawiana w razie dalszego uchylania się przez pracodawcę od wykonywania powyższych obowiązków,
 • podwyższeniu maksymalnej wysokości grzywny wymierzanej przez sąd przy egzekucji świadczeń niepieniężnych z 10 000 do 15 000 złotych.
Ustawa, która ma poprawić ściągalność alimentów należnych dzieciom oraz długów alimenciarzy, weszła w życie 11 stycznia 2019 roku. Umożliwi m.in. szybszy przepływ informacji o dłużnikach alimentacyjnych pomiędzy służbami i instytucjami, a komornikami sądowymi - wszystko po to, żeby komornik mógł łatwiej ustalić, czy dłużnik alimentacyjny pracuje. Nowelizacja zwiększa też sankcje nakładane na pracodawców za nielegalne zatrudnianie alimenciarzy bez umowy.
Marzec 2019
marzec 2018Nowa wersja dowodu osobistego e-dowód
Od 4.03.2019r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o wydanie e-dowodu. E-dowód będzie pełnił te same funkcje co starsza wersja dokumentu - za jego pomocą będziemy mogli potwierdzić naszą tożsamość, obywatelstwo i przekraczać granice z państwami uznającymi go za dokument podróży. E- dowód daje nam także inne możliwości. Elektronicznego dowodu tożsamości będziemy mogli używać w kontaktach z urzędami, instytucjami publicznymi oraz prywatnymi i do podpisywania dokumentów składanych w formie elektronicznej. Dzięki zapisanemu w pamięci chipu profilowi osobistemu możliwe będzie logowanie się w usługach online oraz potwierdzenia w nich tożsamości (np. przez podanie numeru PESEL) lub ważności dokumentu.

E-dowód spełnia także wymagania Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), co skróci czas obsługi na lotniskach i umożliwi korzystanie z automatycznych bramek granicznych. E-dowód pozwoli także bez przeszkód kontaktować się z administracją Unii Europejskiej. Jedyną nową informacją, która pojawi się na awersie e-dowodu, jest kod CAN (zapisany również w postaci kodu kreskowego na rewersie) konieczny do używania funkcji elektronicznych i zabezpieczający informacje przechowywane w chipie przed nieautoryzowanym użyciem. Poza tym dokument będzie bardzo podobny do używanych teraz.
marzec 2018Bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawo użytkowania wieczystego gruntu
Uchwałą nr PR.0007.34.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.02.2019 r wprowadzono bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty. Stawka procentowa bonifikaty zależy od tego w którym roku nastąpiło przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Ruda Śląska. Stawka procentowa bonifikaty wynosi:
 • 90 % w przypadku, gdy opłata jednorazowa została wniesiona w roku w którym nastąpiło przekształcenie
 • 80 % w przypadku, gdy opłata jednorazowa została wniesiona w drugim roku po przekształceniu
 • 70 % w przypadku, gdy opłata jednorazowa została wniesiona w trzecim roku po przekształceniu
 • 60 % w przypadku, gdy opłata jednorazowa została wniesiona w czwartym roku po przekształceniu
 • 50 % w przypadku, gdy opłata jednorazowa została wniesiona w piątym roku po przekształceniu
 • 40 % w przypadku, gdy opłata jednorazowa została wniesiona w szóstym roku po przekształceniu
Bonifikata może zostać udzielona na podstawie złożonego wniosku wyłącznie wówczas gdy wnioskodawca nie posiada zaległości finansowych z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

Nie została zawarta ugoda z Gminą Ruda Śląska w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu rocznych opłat oraz nie została wydana decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości lub jego rozłożeniu na raty.
marzec 2018Zasiłek opiekuńczy na rodziców
Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może starać się o zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki

W celu otrzymania zwolnienia od pracy, dana osoba musi dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. W dokumencie powinno być zaznaczone, kto jest opiekunem dla chorego.

Razem ze zwolnieniem pracownik powinien dostarczyć druk ZUS Z-15B, czyli wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego - oprócz zwolnienia z pracy opiekun może bowiem liczyć na zasiłek opiekuńczy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek zostanie przyznany jednak tylko pod warunkiem, że chory członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem - może to być przy tym tylko okres choroby członka rodziny, kiedy przykładowo chora matka wprowadza się do mieszkania pracownika.

Ponadto świadczenie zostanie wypłacone tylko w przypadku, gdy poza pracownikiem w gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu.

ZUS w komentarzu do ustawy zasiłkowej wyjaśnił, że za członka rodziny zdolnego do opieki nie uważa się:
 • osoby całkowicie niezdolnej do pracy lub chorej;
 • osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie;
 • osoby prowadzącej gospodarstwo rolne;
 • pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie;
 • osoby prowadzącej działalność pozarolniczą;
 • osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia ona sprawowania opieki.
Zatem nawet, jeśli rodzice pracownika mieszkają razem, ale jeden z nich jest schorowany lub wiek nie pozwala mu na opiekę nad potrzebującym współmałżonkiem, pracownik może otrzymać zwolnienie z pracy i zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:
 • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.
Luty 2019
luty 2019Wypłaty wynagrodzenia za pracę na rachunek bankowy
Od 1 stycznia 2019 roku wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Numer rachunku bankowego pracownika będzie dodatkową informacją, której pracodawca będzie mógł żądać od pracownika na podstawie art. 22(1) par. 2 k.p. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, do 21 stycznia 2019 roku pracodawca musi poinformować pracowników o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Informację należy przekazać pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a zatem może to być pismo lub np. korespondencja e-mail. Pracownik powinien podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy powyższej informacji.
luty 2019Przechowywanie akt osobowych pracowników - nowe zasady
Zgodnie ze mienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Zgodnie z nową regulacją pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania. Zgodnie bowiem z art. 94(7) k.p, pracodawca ma obowiązek zniszczyć dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej.

Nowelizacja przewiduje obowiązek kontynuowana prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie obowiązkowego przechowywania dokumentacji. Dla takiej kontynuowanej dokumentacji okres przechowywania liczyć należy od końca roku kalendarzowego, w którym rozwiązał się lub wygasł ostatni stosunek pracy tego pracownika.
luty 2019Od 1 marca 2019 roku - emerytura matczyna
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nazywane emeryturą matczyną to nowa forma wsparcia dla osób, które nie podjęły bądź zrezygnowały z działalności zarobkowej ze względu na wychowywanie dzieci.

Emerytura matczyna będzie przyznawana w przypadku urodzenia i wychowania lub wychowania co najmniej czworga dzieci. O emeryturę matczyną będą mogły wnioskować kobiety w wieku co najmniej 60 lat i mężczyźni w wieku przynajmniej 65 lat.

Świadczenie w pierwszej kolejności będzie przyznawane matce. Ojcu zaś - w sytuacji, gdy matka zmarła, porzuciła dzieci lub w sposób długotrwały zaprzestała ich wychowywania.

Świadczenie przysługuje osobom:
 • zamieszkującym na terytorium Polski i mającym tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju - przez co najmniej 10 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane także obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski;
 • nie posiadającym dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania albo mającej prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury.
Organ będzie mógł odmówić świadczenia osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub władzę rodzicielską ograniczył przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przyznawał Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w drodze decyzji uznaniowej. Świadczenie nie będzie wyższe od najniższej emerytury, a jego wysokość ma być corocznie waloryzowana.

Jeśli uważasz, że masz prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego(emerytury matczynej) należy złożyć wniosek w najbliższej placówce ZUS. Ale jeśli w jakimś okresie osoba podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników (ale krócej niż 25 lat i nie nabyła prawa do emerytury rolniczej), winna złożyć wniosek w KRUS.

We wniosku należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL lub serię i numer dowodu osobistego, adres miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, lub adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

Należy określić: o jakie świadczenie się ubiegamy (rodzicielskie świadczenie uzupełniające) i w jaki sposób powinno być ono wypłacone (na konto lub przekazem pocztowym). Wniosek musi być podpisany.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty
 • odpisy aktów urodzenia dzieci lub orzeczeń sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz informacje o ich numerach PESEL;
 • konieczne będzie też oświadczenie, w którym należy opisać wszelkie inne okoliczności, które mogą być przydatne do oceny, czy świadczenie przysługuje.
Jeśli oświadczenie ubiega się ojciec, musi udokumentować datę śmierci matki dzieci (akt zgonu) lub datę ich porzucenia przez nią (wtedy potrzebny będzie dokument potwierdzający ograniczenie lub pozbawienie jej praw rodzicielskich).

Wyżej wymienione oświadczenia składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Pod oświadczeniem należy zawrzeć klauzulę o treści:

"Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeśli ZUS (albo KRUS) uzna, że przedstawione dokumenty są niewystarczające, może wezwać do ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz, decyzja będzie odmowna.

Przyznanie prawa do świadczenia lub odmowa jego przyznania następuje w drodze decyzji. ZUS (KRUS) powinien ją wydać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli instytucje będą musiały przeprowadzić postępowanie dowodowe, czas na wydanie decyzji wyniesie miesiąc, a jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana - dwa miesiące.
luty 2019Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2019 roku
Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną z 1029,80 zł do 1100 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z 772,35 zł do 825 zł . Zarówno emerytury jak i renty są objęte waloryzacją kwotowo-procentową, co oznacza że każde z tych świadczeń zwiększa się o taki sam procent. Kwota podwyżki nie może wynosić mniej niż 70 złotych brutto (56 zł netto) kwota 70 zł brutto to minimalna kwota, którą zyskują osoby, jeśli ich świadczenie nie przekracza 2147,30 zł brutto.
Styczeń 2019
22 stycznia 2019Weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego.
Ustawa określa zasady i sposób realizacji świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, zwanego dalej "rekompensatą", przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego.

Znacząco poszerzony został krąg osób uprawnionych do otrzymania rekompensaty. Jest to odpowiedź na postulaty wdów i sierot po górnikach, które dzięki ustawie mają otrzymać dziesięciotysięczne rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Dotyczy to jednak tych wdów i sierot, które w przeszłości otrzymywały deputat węglowy po zmarłych mężach czy rodzicach, ale nie zostały objęte przyjętą w październiku 2017 roku ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym. Szczegóły na temat terminów składnia wniosków i osób uprawnionych znajdują się pod linkiem -> temat miesiąca stycznia 2019 roku.
11 stycznia 2019Tylko 50% diet z tytułu podróży służbowych wolnych od egzekucji w związku z zadłużeniem alimentacyjnym.
Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do art. 831 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dodano punkt 1a) zgodnie z którym nie podlega egzekucji jedynie 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych - jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
1 stycznia 2019Program "Mieszkanie na Start" już działa! Weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na swojej stronie internetowej tłumaczy, w jaki sposób i kto może skorzystać z programu dopłat do najmu.

Jak czytamy - o dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:
 • jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy,
 • jest najemcą mieszkania:
  • oddanego do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą (lub spółką gminną):
  • mieszkania nowo utworzonego, mieszkania poddanego rewitalizacji,
  • zasiedlonego po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej,
  • w przypadku którego nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej),
 • spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym:
  • osiąga względnie niższe dochody, na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku,
  • nie ma tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania,
  • zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat,
  • zawarła umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,
  • ma zdolność czynszową _ jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą.
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek złożyć należy w urzędzie gminy. Zanim to nastąpi musi dojść do zawarcia umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej) mieszkania, które jest inwestycją mieszkaniową zrealizowaną na podstawie umowy między inwestorem a gminą (lub spółką gminną).

Szczegóły programu w ustawie bądź na stronie Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.
1 stycznia 2019Wzrost minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. od dnia 1 stycznia 2019 r.:
 • minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł. brutto (1634 zł. netto), zaś
 • minimalna stawka godzinowa to 14,70 zł. brutto.
1 stycznia 2019Zmiany w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej - włącznie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, poszerzenie kręgu osób uprawnionych.
Weszły w życie zmiany przewidziane ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Z dniem 1 stycznia 2019 roku do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej włączone zostało nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.

Zgodnie z art. Art. 3a. ustawy w aktualnym brzmieniu nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Ponadto nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Kluczową zmianą jest jednak ta, która znacząco poszerza krąg osób uprawnionych do skorzystania z pomocy udzielanej przez punkty. Aktualnie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, i która przed udzieleniem jej porady złoży stosowne oświadczenie na tę okoliczność.
Grudzień 2018
22 grudnia 2018Kierowcy z prawem jazdy kategorii B uprawnieni także do kierowania motocyklem trójkołowym
22 grudnia 2018 r. wchodzi w życie przepis zgodnie z którym osoby, które od co najmniej 3 lat posiadają prawo jazdy kategorii B będą mogły kierować motocyklem trójkołowym. Przed 22 grudnia jedynie posiadacze prawa jazdy kategorii A, którzy ukończyli 21 rok życia mogli kierować każdym typem motocykla. Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B mogli kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika poniżej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW i o stosunku mocy do masy własnej poniżej 0,1 kW/kg pod warunkiem, ze prawo jazdy w tej kategorii posiadali od co najmniej 3 lat.
18 grudnia 2018Prezydent RP podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
W dniu 18 grudnia 2018 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W rejestrze tym będą między innymi ujawniane dane tych osób względem których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. W rejestrze znajda się także dane tych osób wobec których prowadzone było postępowanie egzekucyjne i zostało ono umorzone z powodu bezskuteczności. Rejestr będzie prowadzony w systemie elektronicznym przez resort sprawiedliwości, będzie to rejestr jawny, z którego zawartością będzie mógł się zapoznać każdy użytkownik internetu. Większość nowych przepisów wejdzie w życie w roku 2020.
17 grudnia 2018Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym
W dniu 17 grudnia 2018 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. Ustawa tworzy warunki powrotu do Sądu Najwyższego tym Sędziom, który musieli przejść w stan spoczynku w wieku 65 lat na podstawie uprzednio uchwalonych przepisów. Sędziowie Ci będą mogli wrócić do pracy, a ich kadencja zostanie uznana za nieprzerwaną. W ciągu 7 dni od wejścia w życie nowelizacji ustawy Sędziowie Ci mogą złożyć oświadczenie, że chcą pozostać w stanie spoczynku. Obecnie Sędziowie SN będą przechodzić w stan spoczynku po ukończeniu 70 roku życia, po ukończeniu 65 lat natomiast wyłącznie jeżeli złożą taki wniosek.
12 grudnia 2018Wchodzą w życie zmiany w prawie telekomunikacyjnym
12 grudnia wchodzą w życie zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Konsument będzie m.in. mógł w ciągu 14 dni odstąpić od zawartej przez telefon lub internet umowy dotyczącej zmiany warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca (za zgoda klienta) uruchomił już ich świadczenie na zmienionych zasadach. Zmieniają się także zasady dotyczące tzw. smsów premium. Dostawca tego typu usługi będzie musiał uzyskać zgodę na jego przesłanie zanim zacznie świadczyć usługę. Będzie także można u operatora zastrzec maksymalną kwotę, do której klient zgadza się zapłacić za smsa premium. Ustalono domyślną wartość tego rodzaju usług na maksymalnie 35 zł w danym okresie rozliczeniowym. Wartość tę będzie można zmienić, przy czym operator będzie musiał umożliwić w tym zakresie wybór spośród co najmniej czterech opcji, wliczając w to opcję 0 zł. Usługi typu sms premium będą mogły świadczyć wyłącznie podmioty wpisane do specjalnego rejestru, który prowadzi prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
1 grudnia 2018Zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej
Od pierwszego grudnia lekarze zobowiązani są wystawiać zwolnienia wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnienia w formie papierowej będą mogły być wystawiane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy nastąpi awaria systemu zwolnień elektronicznych. Aby możliwe było elektroniczne przesyłanie zwolnień do pracodawcy ten powinien założyć specjalny profil PUE (platforma usług elektronicznych ZUS). Pracownik korzystający ze zwolnienia nie będzie musiał dostarczać druku do pracodawcy, nastąpi to automatycznie przez system elektroniczny.
Listopad 2018
25 listopada 2018Sukcesja firmy
Z dniem 25 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa z 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Podstawowym celem tej ustawy jest zapewnienie ciągłości działania firmy pomimo śmierci jej właściciela. Dotychczas po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do CEIDG jego następcy nie mogli kontynuować prowadzenia firmy. Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG powodowała m.in. wygaśnięcie wielu kontraktów handlowych i zwykle oznaczała problemy dla przedsiębiorstwa i jego pracowników.

Ustawa nakłada obowiązek na przedsiębiorcę, aby zarejestrował w CEIDG zarządcę sukcesyjnego, który na wypadek jego śmierci przejmie obowiązki i będzie prowadził firmę do momentu ustanowienia spadkobierców, maksymalnie przez okres dwóch lat, zaś w wyjątkowych przypadkach może zostać przedłużony do pięciu lat. Firma będzie mogła się posługiwać tym samym NIP-em, nie utracą ważności umowy, koncesje, a zatem wszystkie elementy działalności gospodarczej danej firmy przetrwają.

W sytuacji gdy, przedsiębiorca nie wyznaczy następcy za swojego życia, wówczas po jego śmierci grono spadkobierców będzie mogło ustanowić takiego zarządcę u notariusza. W tym przypadku również zarządca będzie mógł porządkować sprawy formalne związane z sukcesją do dwóch lat.

Nowa ustawa ułatwia też rozliczanie podatków i zwalnia z podatku od spadku osobę przejmującą przedsiębiorstwo. Zwolnienie z podatku obejmie spadkobierców niespokrewnionych ze zmarłym przedsiębiorcą, którzy będą prowadzili przedsiębiorstwo przez okres dwóch lat. Osoby najbliższe nadal będą zwolnione z podatku bez dodatkowych warunków poza zgłoszeniem nabycia spadku do właściwego urzędu skarbowego.

W zakresie prawa pracy przyjęto rozwiązanie, w myśl którego w przypadku gdy zarząd sukcesyjny będzie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy stosunki pracy zostaną zachowane. Natomiast w przypadku gdy zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony po pewnym czasie od otwarcia spadku stosunki pracy wygasną z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, lecz pracownikom będzie przysługiwało pierwszeństwo w zatrudnieniu w przypadku ponownego zatrudniania w przedsiębiorstwie pracowników w tej samej grupie zawodowej (w okresie przejściowym od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego będzie możliwe zawarcie porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach). Zarządca sukcesyjny będzie dokonywał czynności związanych z zatrudnieniem. Płatnikiem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego będzie natomiast przedsiębiorstwo w spadku.

15 listopada 2018Zmiany w prawie karnym i prawie o wykroczeniach
Dnia 15 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza w Kodeksie wykroczeń nowe zasady kształtowania odpowiedzialności sprawców, którzy dopuścili się popełnienia kilku wykroczeń przeciwko mieniu, które stanowią wspólnie z innymi czynami ze względu na łączną wartość mienia przestępstwo. Przepis oznaczony jako art. 10a wprowadza zasadę, iż w przypadku wymierzenia kar lub środków karnych tego samego rodzaju, za jedno z tych wykroczeń i za przestępstwo, wykonuje się surowszą karę lub środek karny.

Ustawa, w przepisach art. 119 § 1, art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2 oraz w art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń, określa na nowo wartość graniczną decydującą o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstwo, a nie za wykroczenie i jest to kwota 500 zł. Według obecnej regulacji granicę tę wyznaczała wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę- obecnie jest to kwota 525 zł.

Ustawa wprowadza w art. 27 § 1 Kodeksu wykroczeń, możliwość uwolnienia się od wykonania kary zastępczej polegającej na wykonywaniu pracy społecznie użytecznej przez wpłacenie przypadającej jeszcze do uiszczenia kary pieniężnej.

Do przepisów dodano także modyfikację Kodeksu karnego, zgodnie z którą " odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo".

Nowelizacja zawiera też inne zmiany m. in. z siedmiu do czternastu dni został wydłużony termin na uiszczenie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego zaocznego np. za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu.

W zmianie art. 97 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadzono jednolity 60-dniowy termin do nakładania mandatów karnych, który jest liczony od momentu dowiedzenia się o osobie sprawcy.

Nowa ustawa wprowadza też elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych.

Zaostrzono kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt w przepisach zawartych w:
 • art. 77. § 1. " Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany." § 2. "Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany".
 • art. 78. " Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany."
 • art. 108. "Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany."
W uprzednim stanie prawnym za nieostrożność przy trzymaniu zwierzęcia groziła grzywna w wysokości zaledwie do 250 zł.
Październik 2018
25 października 2018Dnia 25 października weszła w życie ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
Do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonać musi podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków szczegółowo określonych w ustawie.

Na dzień 1 lipca w latach od 2018 r. do 2012 wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższane musi być co rok co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.
5 października 2018Z dniem 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Zgodnie z jej zapisami z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
 1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez:
 1. starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
 2. dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;
 3. odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa - w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 4. dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.
Organ, wymieniony wyżej, wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowo i zasadach jej wnoszenia. Zaświadczenie zawiera pouczenie o możliwości złożenia do właściwego organu wniosku, w sytuacji gdy nie zgadza się na z informacją o wysokości okresie wnoszenia opłaty, o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Ma na to 2 miesiące od otrzymania zaświadczenia.
1 października 20181 października weszła w życie tzw. "Konstytucja dla Nauki", czyli ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Ustawa zakłada nowy model skutecznego zarządzania uczelniami, zwiększenie finansów na naukę i szkolnictwo wyższe, zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, zmianę modelu kształcenia doktorów, nowe ścieżki kariery akademickiej, łączenie potencjału dyscyplin naukowych.
Wrzesień 2018
3 września 2018Zmiany przepisów dotyczące przedsiębiorstw transportowych
Wchodzą w życie przepis ustaw: z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Zmieniony został m.in. taryfikator kar dla kierowców, przedsiębiorców oraz osób zarządzających transportem. Zapisy nowej ustawy o tachografach umożliwią m.in. wdrożenie nowych tzw. inteligentnych tachografów, jak również wprowadzają nowe zasady instalacji tachografów, ich naprawy i sprawdzania. Wprowadza spójność przepisów w obszarze tachografów, które były do tej pory rozproszone w różnych aktach prawnych. Jednym z najważniejszych zapisów jest wprowadzenie zakazu reklamowania oraz sprzedaży urządzeń, przedmiotów i oprogramowania służącego do manipulowania tachografami.
1 września 2018Obniżenie wieku młodocianych podlegających zatrudnieniu na podstawie przepisów kodeksu pracy z 16 do 15 lat
Nowela art. 190 k.p. obniżyła wiek pracowników młodocianych, którzy mogą być zatrudniani z 16 do 15 lat. Co do zasady wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
 1. ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
 2. przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
1 września 2018Wprowadzenie obowiązku zatrudniania nauczycieli w niepublicznych szkołach i przedszkolach na podstawie umów o pracę
W dniu 1 września 2018 r. wchodzi w życie przepis, zgodnie z którym, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą - Kodeks pracy (art. 10a Karty Nauczyciela, dodany ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).
Sierpień 2018
1 sierpnia 2018Zmiany w ustawie o NPP
Od 1.01.2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ustawa zmienia dotychczasowe kryteria dla osób chcących skorzystać z takiej pomocy - od dnia wejścia nowelizacji w życie z pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie iż nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone. Ponadto do ustawy zostało włączone również poradnictwo obywatelskie, a w jego ramach także włączona została możliwość skorzystania z bezpłatnych mediacji. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których zostało już wydane postanowienie przez sąd lub inny organ o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; a także jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatnej mediacji nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron poprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub w innych punktach.
1 sierpnia 2018Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
Ustawodawca wprowadził do ustawy definicję nowej grupy środków - tj. nowe substancje psychoaktywne i środki zastępcze, co ma służyć skuteczniejszej walce z tzw. "dopalaczami".

Obecnie ustawa wyróżnia 4 grupy substancji tj. substancje psychotropowe, środki odurzające, nowe substancje psychoaktywne i środki zastępcze.

W przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wstrzymanie wytwarzania tego produktu lub wycofanie go z obrotu, na czas niezbędny do przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie, czy jest on środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy. Koszty prowadzonego postępowania i badań, o których mowa w ust. 1, w wyniku których stwierdzono, że badany produkt, o którym mowa w ust. 1, jest środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, oraz koszty zniszczenia tego produktu ponosi strona postępowania.
Lipiec 2018
11 lipca 2018W 2018 r. wzrastają zasiłki z pomocy społecznej
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wprowadza ono nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej (od 1 października 2018):

Dla osoby samotnie gospodarującej będzie to kwota 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645 zł.
9 lipca 2018Skrócono termin przedawnienia roszczeń
Weszły w życie przepisy skracające podstawowy termin przedawnienia do 6 lat. Do tej pory termin ten wynosił 10 lat. Terminy przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących tzw. świadczeń okresowych (np. czynsz) pozostają bez zmian, tj. 3 lata. Bieg terminu kończy się obecnie z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego (nie dotyczy to terminów krótszych niż 2 lata). Sąd będzie obecnie zobowiązany zbadać, czy roszczenie jest przedawnione. Do tej pory następowało to tylko w przypadku, gdy dłużnik podniósł odpowiedni zarzut.
1 lipca 2018Od 1 czerwca wyższe zasiłki dla bezrobotnych
Od 1 czerwca wysokość zasiłku dla bezrobotnych została zwaloryzowana i wynosi obecnie:
 • zasiłek podstawowy (przez pierwsze 3 mies. prawa do zasiłku) 847,80 zł brutto (730,50 zł netto), przez kolejne miesiące (665,70 zł brutto = 583,79 zł netto)
 • zasiłek obniżony 80% (przez pierwsze 3 mies. 678,30 brutto, 594,25 netto, przez pozostałe miesiące 532,60 zł brutto = 476,67 netto),
 • zasiłek podwyższony 120% (przez pierwsze 3 mies. 1017,40 brutto, 867,83 netto, przez pozostałe miesiące 798,90 zł brutto = 691 zł netto)
1 lipca 2018Można składać on-line wnioski o świadczenie 500 plus oraz "Dobry start"
W październiku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 500 plus (październik 2018 - wrzesień 2019). Aby nadal otrzymywać świadczenie należy do końca sierpnia złożyć wniosek. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone do końca października. Złożenie wniosku o świadczenie 500 plus w lipcu lub w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłacania świadczenia.

Od 1 lipca nioski można składać w formie elektronicznej. Od 1 sierpnia będzie możliwe składanie wniosków w formie papierowej (osobiście lub przesłać listem). Rodziny, które najpóźniej w sierpniu złożą wniosek o świadczenie "Dobry start" wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł otrzymają do 30 września.

Jeżeli się spóźnimy ze złożeniem wniosku, np. złożymy go we wrześniu, świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie, wraz z wyrównaniem za październik. Gdy złożymy wniosek w październiku świadczenie zostanie wypłacone w grudniu 2018 roku z wyrównaniem za październik i listopad. Złożenie wniosku w listopadzie świadczenie będzie wypłacane bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Warto więc pilnować terminów!
1 lipca 2018Zmiana przepisów dotyczących wysokości kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji dokonywanych z emerytur i rent rolniczych
Od 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy ustawy ustanowiono następujące kwoty wolne od potrąceń z emerytur i rent rolniczych:
 • 825 zł w przypadku prowadzenia egzekucji na pokrycie należności innych niż alimentacyjne,
 • 660 zł w przypadku prowadzenia egzekucji na pokrycie nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
 • 500 zł w przypadku prowadzenia egzekucji na pokrycie należności alimentacyjnych.
1 lipca 2018ZUS rozsyła informacje dotyczące stanu konta emerytalnego
ZUS rozpoczął coroczną akcję rozsyłania informacji o stanie konta ubezpieczonego. Informacja zostanie dostarczona listownie do każdej osoby, na której konto w ZUS wpłynęła minimum jedna składka.
Czerwiec 2018
29 czerwca 2018Zaświadczenia lekarskie nadal w papierowej formie
W dniu 29 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu przedłużenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w dotychczasowej papierowej formie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz w formie elektronicznej. Wyżej wymieniona ustawa wydłuża okres, w którym będą mogły być wystawiane tradycyjne papierowe zwolnienia lekarskie - do dnia 30 listopada 2018r.
27 czerwca 2018Informacja o niekaralności
Dnia 27 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, której celem jest wprowadzenie mechanizmu prawnego umożliwiającego pracodawcom świadczącym usługi na rynku finansowym, weryfikację osób zatrudnionych na stanowiskach związanych ze szczególną odpowiedzialnością oraz ubiegających się o zatrudnienie na takich stanowiskach, pod kątem ich karalności za popełnione przestępstwa.
22 czerwca 2018Odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy przez policję
W dniu 22 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierującymi pojazdami, które będą dawały podstawę policji do odstąpienia od zatrzymania prawa jazdy w razie stwierdzenia, że kierowca wprawdzie dopuścił się czynu polegającego na przekroczeniu prędkości dopuszczalnej o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym lub dopuścił się czynu polegającego na przewożeniu więcej osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym lub większą niż to wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu, ale działał przy tym w stanie wyższej konieczności, w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego. Istnieje możliwość wydania w takiej sytuacji przez starostę decyzji odmownej w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.
16 czerwca 2018Zmiany w ustawach dot. sądownictwa
Weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca właściwość Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, działającego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, jako podmiotu uprawnionego do mianowania aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej na stanowisko asesora sądowego. Asesor pełnić będzie obowiązki sędziego przez okres 4 lat od dnia objęcia stanowiska asesorskiego. Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła zgłosić sprzeciw wobec mianowania aplikanta aplikacji sądowej lub prokuratorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia Radzie listy klasyfikacyjnej egzaminowanych aplikantów, przed przesłaniem wniosku o mianowanie do Prezydenta RP.

Zmianie ulegają również przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej, która będzie mogła być wniesiona, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności orzeczenia z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Uprawnionymi do wniesienia skargi nadzwyczajnej są: Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. W odniesieniu do spraw, w których orzeczenia uprawomocniły się lub uprawomocnią, po wejściu w życie ustawy o Sądzie Najwyższym lista podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej, pozostanie niezmieniona. Ustawa w przepisach nowelizujących wprowadza obowiązek zasięgania przez Prezydenta RP opinii Krajowej Rady Sądownictwa przed podjęciem decyzji o dalszym zajmowaniu stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, po osiągnięciu przez niego wieku przejścia w stan spoczynku. Nowe przepisy określają terminy, w jakich zarówno Prezydent RP, jak i Krajowa Rada Sądownictwa powinny wypełnić obowiązki wskazane w ustawie. Brak wyrażonej w terminie opinii KRS uruchamia domniemanie, że KRS wydała opinię pozytywną.
09 czerwca 2018Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany w ustawach
Weszła w życie Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wprowadzająca zmianę regulacji w art. 754 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego przyjmując, iż zabezpieczenie udzielone w trybie przepisów postępowania cywilnego dotyczących zabezpieczenia roszczeń pieniężnych upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych.

Wprowadzono nową regulację w art. 154 § 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , stanowiącą, iż zabezpieczenie wskazane w art. 164 § 1 pkt 2-5 tejże ustawy dotyczące zabezpieczenia należności pieniężnych wygasa po upływie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji lub innego orzeczenia podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano zabezpieczenia, albo doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, chyba że wierzyciel wystawił tytuł wykonawczy na zabezpieczoną należność pieniężną.

Zgodnie z nowelizacją art. 111 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia może żądać w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez dłużnika od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, zmiany treści hipoteki lub podstawy wpisu na podstawie tytułu wykonawczego określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, stwierdzającego zabezpieczoną wierzytelność. Zmiana treści hipoteki nie może zwiększyć zakresu zaspokojenia wierzyciela z nieruchomości obciążonej bez zgody osób, którym przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub niższym. Regulacje powyższe dotyczące zmiany treści hipoteki lub podstawy wpisu odnoszą się również do hipotek przymusowych uzyskanych na podstawie innych tytułów wskazanych w art. 110 pkt 2 - 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
07 czerwca 2018Pracownicze programy emerytalne
Dnia 7 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych, mająca na celu dostosowanie przepisów prawa polskiego do uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/50 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur.

Ustawa wprowadza maksymalny okres oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego- umowa zakładowa nie może przewidywać dłuższego niż 3 lata stażu pracy uprawniającego do uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym. Dodatkowo rozszerzono obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne względem uczestników programu, byłych pracowników oraz osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego śmierci w celu dostarczenia zindywidualizowanej informacji.

Został określony sposób (na wniosek), forma (na piśmie), postać (papierowa lub elektroniczna) oraz częstotliwość (nie częściej niż raz w roku) przekazywania informacji oraz doprecyzowano co powinna zawierać.

Ustawa ponadto zobowiązuje zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi do niezwłocznego przekazywania pracodawcom prowadzącym te programy, na ich wniosek, informacji dotyczących wartości środków zgromadzonych na rachunku pracownika.

Ustawa ustanawia okres przejściowy dla dostosowania umów zakładowych, zawartych dotychczas, które przewidują dłuższy niż 3 lata staż pracy u danego pracodawcy, pozwalający na udział w programie emerytalnym tj. do dnia 31 grudnia 2018 r. i wprowadza wymóg zgłoszenia do organu nadzoru informacji o wymaganych zmianach w programie emerytalnym w ciągu 30 dni od dokonania tej zmiany.
6 czerwca 2018Zmiany w przepisach dotyczących osób niepełnosprawnych
W dniu 6 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza m.in. usługi wspierające i rehabilitacyjne, polegające na prowadzeniu zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej; możliwość złożenia wniosku o wykonywanie pracy w formie telepracy lub w elastycznych formach zatrudnienia przez pracowników-rodziców: dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; dziecka niepełnosprawnego, to jest dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, to jest dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Wniosek taki będzie wiążący dla pracodawcy, który będzie mógł odmówić jego uwzględnienia tylko wtedy, gdy jego przyjęcie byłoby niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Ustawa stanowi ponadto, że w przypadku gdy opieka będzie sprawowana wyłącznie nad chorymi dziećmi niepełnosprawnymi powyżej 14 a 18 rokiem życia i innymi chorymi członkami rodziny, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał łącznie za okres do 30 dni w roku kalendarzowym.

Przedmiotowa ustawa wprowadza regulacje, zgodnie z którymi osoby, na których utrzymaniu pozostają najbliżsi członkowie rodziny z niepełnosprawnością, będą mogli skorzystać z ulg podatkowych, jeżeli w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają 12-krotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Jednocześnie zaznaczono, iż do tych dochodów nie będą wliczane alimenty na rzecz dzieci oraz zasiłek pielęgnacyjny.
01 czerwca 2018Podniesienie wysokości renty socjalnej
Dnia 1 czerwca 2018 r. weszła w życie z datą wsteczną Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej, której celem jest podniesienie wysokości renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Prawo do podwyższonej renty socjalnej przysługuje od 1 czerwca 2018 r., z tym że do końca sierpnia renty będą wypłacane w dotychczasowej wysokości, a we wrześniu 2018 r. ma nastąpić ich wyrównanie. Ponowne ustalenie wysokości rent socjalnych dokonane będzie z urzędu.
Maj 2018
31 maja 2018Nowe zwolnienia w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dnia 31 maja 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, gdzie w art. 95 po ust. 1a dodaje się ust. 1b-1d w brzmieniu:

"1b. Nie pobiera się opłat od pozwu o ochronę dóbr osobistych, gdy sprawa dotyczy patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem, wniesionego przez kombatanta w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276) lub jego zstępnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, których statutowym celem jest ochrona patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem.

1c. Nie pobiera się opłat od pozwu o roszczenie majątkowe z tytułu zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji.

1d. Nie pobiera się opłat od pozwu o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego, o którym mowa w art. 53o i art. 53p ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 369).".
31 maja 2018Udogodnienia w odbiorze programów telewizyjnych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu
Dnia 31 maja 2018 r. częściowo wejdzie w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Zgodnie z art. 1. ustawy zmieniającej w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 4 pkt 28 otrzymuje brzmienie:

"28) udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych jest element dźwiękowy lub graficzny zawarty w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z nią, którego celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu słuchu możliwości zapoznania się z audycją w szczególności w formie napisów dla niesłyszących lub audiodeskrypcji, a także tłumaczenia na język migowy;";

Co ważne - dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2019 r.
30 maja 2018Zmiana w kodeksie wykroczeń
Dnia 30 maja 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń zgodnie z treścią której art. 147a § 1 kodeksu wykroczeń otrzyma brzmienie:

"§ 1. Kto wykonuje działalność leczniczą lub prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny."
14 maja 2018Szansa dla niepełnosprawnych na zwolnienie z opłaty część praktyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy
Dnia 14 maja 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, w której to ustawie w art. 56 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1", tj. jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.
14 maja 2018Zmiana wysokości kwot premii i kosztów przejazdu na podstawie art. 661 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Z godnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, pracy u polityki społecznej od dnia 1 czerwca 2018 r. wysokość:
 1. kwoty premii, o której mowa w art. 661 ust. 4 powołanej ustawy, wynosi 1543,80zł;
 2. maksymalnej kwoty ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 661 ust. 6 pkt 1 powołanej ustawy, wynosi 617,60zł, a maksymalnej kwoty miesięcznej transzy - 103,00zł.
Kwiecień 2018
30 kwietnia 2018Wejście ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców
Przewidziana w art. 5 ustawy instytucja działalności nierejestrowej przewiduje, że osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Z kolei przewidziana w art. 18 "ulga na start" zakłada, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.
19 kwietnia 2018Objęcie zakresem przestępstwa niestosowania się do orzeczeń sądowych naruszeń zakazów orzeczonych za przestępstwa przeciwko zwierzętom (art. 244 kodeksu karnego)
W związku z zaostrzeniem sankcji za przestępstwa przeciwko zwierzętom wprowadzono do przepisu art. 244 kodeksu karnego penalizację naruszenia orzeczonego przez sąd zakazu wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie oraz zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt. Za naruszenie takich zakazów grozić będzie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
19 kwietnia 2018Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami
Wchodząca w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zaostrzyła do 3 lat karę pozbawienia wolności za znęcanie się, zabijanie, uśmiercanie zwierzęcia albo dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów. Dotąd czyn ten zagrożony był grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Zwiększono też do lat 5 górną granicę ustawowego zagrożenia w razie popełnienia czynu, o którym mowa w zdaniu pierwszym ze szczególnym okrucieństwem. W takim wypadku sąd ma obowiązek orzeczenia tytułem środka karnego zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, podczas gdy przy skazaniu za omawiany czyn popełniony w typie podstawowym (bez szczególnego okrucieństwa) może taki środek karny orzec.
3 kwietnia 2018Skarga nadzwyczajna
Wchodząca w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym wprowadziła instytucję skargi nadzwyczajnej. Przysługuje ona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i:
 1. orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji,
 2. orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
 3. zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego
- a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Marzec 2018
9 marzec 2018Czy Rady gmin ograniczą nocną sprzedaż alkoholu?
Weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Przewiduje ona między innymi, iż Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla:
 1. poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 USTAWY;
 2. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
 3. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Rada gminy może ponadto ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń, o której mowa powyżej, odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.

Rada ma jednak obowiązek ustalić, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Co istotne, ustawa dała Radom prawo ustalenia, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22:00 a 6:00.

Rada gminy przed podjęciem powyższych uchwał, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy.
1 marzec 20181 marca 2018 rok - zmiana ustawy o pomocy społecznej z uwagi na zmianę niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" - Mieszkanie chronione - NOWE ZASADY
Dnia 1 marca 2018 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

Art. 53. Ustawy w nowym brzmieniu przewiduje, iż osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

Mieszkanie chronione treningowe:

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Mieszkanie chronione wspierane:

Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:
 1. osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 2. osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.
W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

UWAGA! W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób, może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym na czas nieokreślony.

Procedura:

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

Uzgodnienia te mają formę pisemną i dotyczą:
 1. celu pobytu;
 2. okresu pobytu;
 3. rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia;
 4. odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
 5. sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym;
 6. zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.
Co istotne, korzystanie ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, prowadzonym przez podmioty inne niż gmina, powiat lub na ich zlecenie, odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą korzystającą z pobytu w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. W tym przypadku nie stosuje się ograniczeń wskazanych powyżej.
1 marzec 2018Weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107) wykonujących zarobkową działalność handlową.

Zgodnie z art. 5. ustawy w niedziele i święta w placówkach handlowych:
 1. handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
 2. powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - są zakazane.
W art. 6 ustawy wskazane zostały 32 przypadki nieobowiązywania powyższego ograniczenia. Zakaz nie obowiązuje zatem na przykład:
 1. na stacjach paliw płynnych;
 2. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami
 3. w aptekach i punktach aptecznych;
 4. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 5. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 6. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 7. w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 8. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
 9. w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
 10. w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138);
 11. w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 12. w przypadku handlu towarami z automatów;
 13. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 14. w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
 15. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 16. w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.
Co istotne, ograniczony został także handel w dzień Wigilii, oraz w tzw. Wielką Sobotę, bowiem w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych:
 1. handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
 2. powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - po godzinie 14.00 są co do zasady zakazane, z wyjątkiem przypadków, jak wyżej.
Jeżeli zaś dzień 24 grudnia przypadnie w niedzielę handel będzie możliwy, ale także jedynie do godziny 14.00.

Zakaz będzie wprowadzany stopniowo, gdyż w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli jednak w pierwszą lub w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto, to będzie on obowiązywał.

W okresie zaś od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. nie obowiązuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Podobnie jednak, jak 2018 roku, obowiązywać będzie zasada, iż jeżeli w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto, zakaz będzie obowiązywał.

UWAGA!

Przedsiębiorca, który nie będzie stosował się do zakazu handlu w niedziele i święta, lub ograniczeniu w handlu przewidzianemu na dzień 24 grudnia i w tzw. Wielką Sobotę popełni wykroczenie i podlegać będzie karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Jeśli jednak jego zachowanie będzie uporczywe lub złośliwe, to zgodnie z nowododanym art. 218a Kodeksu karnego podlegać będzie grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Luty 2018
6 luty 2018Ogłoszono zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Gminy będą mogły m.in. ograniczyć godziny nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Ograniczenia te mogą dotyczyć sprzedaży między godziną 22 a 6.

Nowelizacja wprowadza także zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Zmiany wchodzą w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia.
1 luty 2018Doradca płatnika składek w ZUS
Od 1 lutego 2018 r. w każdej placówce ZUS można skorzystać z pomocy doradcy płatnika składek. Udziela on informacji dotyczących rozliczeń z ZUS, informuje o zasadach opłacania składek itp.
1 lutego 2018Ustawa budżetowa na 2018 r. podpisana
29 stycznia 218 r. prezydent RP podpisał ustawę budżetową na rok 2018. Zgodnie z założeniami w 2018 r. dochody państwa wyniosą ok. 355,7 mld zł, a wydatki ok. 397,2 mld zł. Deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł.
Styczeń 2018
1 stycznia 2018Ograniczenie handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni
Od dnia 1 marca 2018 r. obowiązywać będzie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Zgodnie z tą regulacją, w niedziele i święta zakazane będą handel oraz czynności związane z handlem, natomiast w dniu 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) oraz w sobotę poprzedzającą Wielkanoc handel będzie dozwolony do godz. 14. Ustawodawca uregulował również wprowadzenie tego zakazu stopniowo, tzn. w 2018 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, w 2019 r. nie będzie obowiązywał w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Natomiast od 2020 r. wszystkie niedziele będą już niehandlowe.

Omawiany zakaz, nie obowiązuje w:
 1. kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
 2. niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
 3. ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
Zakazem nie zostały objęte następujące placówki, w których ograniczenia nie będą obowiązywać:
 1. na stacjach paliw płynnych;
 2. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
 3. w aptekach i punktach aptecznych;
 4. w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 5. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 6. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 7. w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. _ Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
 8. w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
 9. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 10. w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 11. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportoworekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
 12. w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 13. w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) _ w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
 14. w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
 15. w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. _ Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
 16. w strefach wolnocłowych;
 17. w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
 18. na terenie jednostek penitencjarnych;
 19. w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
 20. w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 21. w przypadku handlu towarami z automatów;
 22. w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);
 23. w hurtowniach farmaceutycznych;
 24. w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego _ w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
 25. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 26. w zakładach pogrzebowych;
 27. w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
 28. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 29. w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
 30. na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
 31. w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
 32. w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.
1 stycznia 2018Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych
Nowelizacja art. 94 pkt 9a i 9b kodeksu pracy wprowadziła dla pracodawcy obowiązek 10-letniego przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób zapewniający jej poufność, integralność, kompletność oraz dostępność. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł.
1 stycznia 2018Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zgodnie z ustawą, stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców Będzie on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki, na 6-letnią kadencję bez możliwości reelekcji. Do zadań Rzecznika należy między innymi: 1) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej; 3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców

Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje z urzędu lub na wniosek. Z wnioskiem mogą zwracać się do Rzecznika przedsiębiorcy lub organizacje przedsiębiorców. Rzecznik, po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem, może:
 1. podjąć czynności;
 2. wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania;
 3. przekazać sprawę według właściwości;
 4. odmówić podjęcia czynności, o czym, uzasadniając swoje stanowisko, zawiadamia wnioskodawcę.
Rzecznik, podejmując czynności, bada, czy wskutek działania lub zaniechania organu administracji publicznej nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów przedsiębiorcy. Rzecznik może zwracać się do właściwych organów, organizacji lub instytucji publicznych z ocenami i wnioskami o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw w tym zakresie.
1 stycznia 2018Projektowane zmiany w prawie pracy
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy w dwóch zespołach pracuje nad nowymi ustawami _ kodeksem pracy oraz kodeksem zbiorowego prawa pracy. Projekt zakłada znaczące zmiany w systemie prawa pracy w stosunku do obecnego stanu prawnego. Liczba 26 dni urlopu wypoczynkowego ma zostać zrównana i dla wszystkich pracowników wynosić 26 dni w roku kalendarzowym niezależnie od stażu pracy. Proponowane jest również, aby urlop musiał zostać wykorzystany w danym roku kalendarzowym za jaki przysługuje, a niewykorzystany urlop nie będzie mógł być wykorzystany w kolejnym roku kalendarzowym. Mają zostać również zniesione cywilnoprawne formy zatrudnienia a jedyną formą zatrudnienia ma być umowa o pracę, która będzie jednak występowała w szerszej liczbie wariantów. Łatwiejsze ma być również świadczenie pracy w formie telepracy (w uzasadnionych wypadkach). Prace Komisji Kodyfikacyjnej mają zakończyć się w marcu br. i wówczas zostaną przedstawione projekty do dalszego procedowania.
Grudzień 2017
20 grudnia 2017Powstaje Instytut Solidarności i Męstwa
Tego dnia wejdzie w życie ustawa z dnia 9 listopada 2017 roku powołująca do istnienia Instytut Solidarności i Męstwa. Celem działalności Instytutu jest inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań mających na celu upamiętnienie i uhonorowanie osób żyjących, zmarłych lub zamordowanych, zasłużonych dla Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy osobom narodowości polskiej lub obywatelom polskim innych narodowości będącym ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
13 grudnia 2017Powstaje Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ustawa określa cele i źródła finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zwanej dalej "OSE", operatora OSE oraz jego zadania. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu, z wyjątkiem szkół dla dorosłych.
OSE działa w celu:
 1. umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do Internetu;
 2. podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 3. umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkole.
Operatorem OSE jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy

Do zadań operatora OSE należy:
 1. przygotowanie OSE w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, jej eksploatację, utrzymanie, usuwanie awarii, modernizację oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem;
 2. świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
 3. świadczenie szkole usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem oraz monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego;
 4. promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych;
 5. tworzenie i udostępnianie usług ułatwiających użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych.
1 grudnia 2017Podstawowa opieka zdrowotna
Weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. Ustawa określa cele i organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego kontaktu świadczeniobiorcy z systemem ochrony zdrowia, z wyłączeniem sytuacji, w których świadczeniobiorca znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, lub udzielane są mu świadczenia, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", w ramach którego jest zapewniony dostęp do profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Podstawowa opieka zdrowotna ma na celu:
 • zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną
 • koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia
 • ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych
 • rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
 • zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.
Listopad 2017
1 listopada 2017Obowiązek meldunkowy pozostaje
Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o dowodach osobistych i ewidencji ludności zostały uchylone art. 74-78 ww. ustawy co oznacza, iż obowiązek meldunkowy który miał być zniesiony od dnia 1.01.2018 r. pozostaje.
1 listopada 2017Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Nowelizacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w miejsce dotychczasowego regulatora, jakim jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej od 1.01.2018 r. organem regulującym będzie Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" albo właściwi dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie". Będą oni m. in. zatwierdzać obowiązujące na terenie danej gminy taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Stawki mają obowiązywać na okres 3 lat a nie jak dotychczas na rok. Ustawa nadaje regulatorowi "Wody Polskie" uprawnienie do negatywnej oceny projektu taryfy i wprowadzenia taryfy tymczasowej, jeśli spółka dostarczająca wodę nie przedstawi poprawionego projektu taryfy w wyznaczonym terminie.
1 listopada 2017Opłata tymczasowa i uzupełniająca w egzekucji
W dniu 27.10. br weszła w życie zmiana ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja ta wprowadza obowiązek uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wys. 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia niepieniężnego. Dotyczy to również egzekucji świadczeń niepieniężnych wszczętej na wniosek Skarbu Państwa.

W razie skutecznego przeprowadzenia egzekucji świadczenia niepieniężnego komornik pobiera od dłużnika opłatę uzupełniającą w wysokości różnicy między opłatą ostateczną a uiszczoną przez wierzyciela opłatą tymczasową.

W razie skutecznego wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego, niecelowego wszczęcia postępowania albo umorzenia postępowania na podstawie art.824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego komornik pobiera opłatę uzupełniającą od wierzyciela. Jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, opłata ostateczna wynosi 1/25 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobiera opłaty. Jeżeli dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek po wyznaczonym terminie, nie później niż 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, uiszczona przez wierzyciela opłata tymczasowa staje się opłatą ostateczną.

Za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w art. 51 pobiera się ostateczną opłatę stałą w wysokości 15% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a w razie podjęcia egzekucji na skutek dalszych naruszeń posiadania, opłatę zwiększa się każdorazowo o 100%.
Październik 2017
22 października 2017Uściślenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy udzielającego kredytów konsumenckich
Wchodzące w życie rozwiązanie przyjęte w art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim ma na celu zmniejszenie ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd co do kosztów kredytu, które może mieć miejsce w wypadku podania informacji prawdziwej, lecz na tyle wyeksponowanej względem innych istotnych elementów przekazu reklamowego, że odciąga jego uwagę od tych elementów, które mają równie istotny wpływ na ocenę atrakcyjności warunków reklamowanego kredytu.
21 października 2017Usunięcie pomników upamiętniających komunizm lub inny system totalitarny
Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przewiduje, że pomniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Przez pomniki rozumie się również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki. Wojewoda, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której znajduje się pomnik, który nie spełnia opisanych wyżej warunków, usunięcie tego pomnika.
1 października 2017Obniżenie świadczeń funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL
Tzw. ustawa dezubekizacyjna, czyli nowelizująca ustawę z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, obniża emerytury i renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Na jej mocyemerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie będą mogły być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS.
1 października 2017Uchylenie przepisów o emeryturze częściowej
Według nowych przepisów emerytura częściowa nie będzie przyznawana. Osoby, które spełnią warunki wymagane do przyznania emerytury częściowej przed dniem 1 października 2017 roku, otrzymają to świadczenie bez względu na to, czy złożą wniosek do końca września czy później. W takim przypadku prawo do emerytury częściowej i jej wysokość będą ustalane na zasadach dotychczasowych.
Emeryturę częściową będzie można pobierać do czasu otrzymania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym.
1 października 2017Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
1 października 2017Zaostrzenie odpowiedzialności w razie skazania za przestępstwo przeciwko małoletniemu
Według nowej redakcji przepisu art. 41 kodeksu karnego, sąd ma obowiązek orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. Do tej pory orzeczenie takiego zakazu zależało od uznania sądu.
Wrzesień 2017
11 września 2017Wchodzi w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Wchodzi w życie ustawa ustanawiająca Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), którego zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa przeznaczonymi m.in. pod budowę mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus". KZN będzie między innymi nadzorował najem , w tym wysokość czynszu. W przypadku naruszenia regulacji dotyczących czynszu prezes KZN będzie mógł nałożyć, w drodze decyzji, karę administracyjną.
5 września 2017Zmiany w opłacaniu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Wchodzi w życie zmiana do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W przypadku osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy obowiązek opłacania składek na FGŚP będzie dotyczył wszystkich pracowników, nawet wówczas, gdy dana osoba w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie objęta obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jako osoba współpracująca.
1 września 2017Nowa lista leków refundowanych
1 września 2017 roku wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych.
1 września 2017Mniejsza moc odkurzaczy
Od września nowe odkurzacze nie będą mogły mieć mocy większej niż 900 W (do września było to 1600 W). Nowe odkurzacze będą musiały mieć nową etykietę energetyczną. Od września wprowadzana jest skala klasy: od A+++ do D.
1 września 2017Można składać wnioski o przejście na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym
Od 1 września można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn). Wniosek można złożyć przez Internet, osobiście w oddziale ZUS lub wysłać pocztą. W przypadku pytań i wątpliwości można skorzystać z porady doradcy ds. emerytalnych w placówkach ZUS.
1 września 2017Nowe limity dla osób dorabiających do emerytury, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego
Od 1 września 2017 roku obowiązują nowe limity wysokości zarobków dla osób, które są na emeryturze i równocześnie pracują, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. emeryci i renciści mogą dorobić do emerytury miesięcznie:
 • do 2954,50 zł brutto (bez zmniejszenia świadczenia),
 • od 2954,50 zł do 5486,90 zł brutto (świadczenie będzie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia),
 • powyżej 5486,90 zł brutto (ZUS wstrzyma wypłatę emerytury lub renty).
Sierpień 2017
30 sierpnia 2017 Przypominamy, że można składać wnioski o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy
Od 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 r. Ciągłość wypłaty świadczenia zapewni złożenie wniosku do 31 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży kompletny wniosek w okresie od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje w terminie do 31 grudnia 2017 r. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2017/2018 wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie i 764 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
16 sierpnia 2017Podwyżki dla pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
Wynagrodzenie najmniej zarabiających medyków będzie podwyższane corocznie, a jego docelowa minimalna wysokość będzie osiągnięta do końca 2021 r.
Zgodnie z ustawą pierwsze wzrosty - o co najmniej 10 proc. różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym - będą wyliczane od 1 lipca 2017 roku. Następnie będzie ono podwyższane corocznie o co najmniej 20 proc. tej różnicy. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta do końca 2021 r.
3 sierpnia 2017Nowe maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
Zgodnie z nowym obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym - maksymalne wysokości tych stawek, które zaczną obowiązywać w 2018 r. to:
 1. rower lub motorower:
  1. za usunięcie - 113zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 20zł;
 2. motocykl:
  1. za usunięcie - 223zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 27zł;
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t:
  1. za usunięcie - 486zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 40zł;
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5t:
  1. za usunięcie - 606zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 52zł;
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16t:
  1. za usunięcie - 857zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 75zł;
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t:
  1. za usunięcie - 1263zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 136zł;
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
  1. za usunięcie - 1537zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 200zł.
1 sierpnia 2017Obniżenie kwoty minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.
Z dniem 1 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego treścią minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł, uprzednio zaś wynosiła ona 300 zł. Przepis stosuje się do zakupów dokonanych przez podróżnego od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 1 sierpnia 2017 roku.
Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. Poz. 500).
Lipiec 2017
1 lipca 2017Możliwość uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej
W nowelizacji z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001r. - (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 i 966) ustawodawca w art. 98 § 3a-3c wprowadził możliwość uiszczenia grzywny nałożonej mandatem karnym w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. W przypadku uiszczenia grzywny w tej formie, koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazaniem środków na właściwy rachunek bankowy obciążają ukaranego.
1 lipca 2017Zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności karnej za niealimentację
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 209 § 1 kodeksu karnego "Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku." Dodano również w art. 209 kk § 1a w brzmieniu: "§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2." Ustawodawca zrezygnował zatem z przesłanki "uporczywości" uchylania się od alimentów jaka istniała w poprzednim brzmieniu omawianego przepisu. Dłużnik alimentacyjny nie podlega karze ,jeśli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.
1 lipca 2017Możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, którego właścicielem nie jest sprawca przestępstwa
W obecnym stanie prawnym w razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa będącego własnością innej osoby niż sprawca albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści, a jego właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził. Przepadku nie orzeka się, jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem lub wartość ukrytej korzyści nie jest znaczna wobec rozmiaru działalności przedsiębiorstwa (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny art. 44a. Dz.U 2017 poz. 768).
Czerwiec 2017
1 czerwca 2017Wprowadzenie instytucji ponaglenia do procedury administracyjnej
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie ustawowym (bezczynność) albo jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości: zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone i zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.
1 czerwca 2017Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w procedurze administracyjnej ma mieć charakter opcjonalny
Chodzi przede wszystkim o decyzje wydawane w I instancji przez ministrów w rozumieniu k.p.a., czyli członków Rady Ministrów, ale także kierowników urzędów centralnych i urzędy im równorzędne, także KRRiTV. Dotąd złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy było warunkiem wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Obecnie przepis stanowi, że jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.
1 czerwca 2017Prawo zrzeczenia się możliwości odwołania od decyzji administracyjnej i jego skutki
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona będzie mogła zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
1 czerwca 2017Sprzeciw do sądu administracyjnego od decyzji kasatoryjnej organu odwoławczego
Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej organu odwoławczego (uchylającej decyzję organu I instancji) wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. Sprzeciw przysługuje, gdy:
 • błąd organu I instancji nie dotyczył procedury, a sprowadzał się do naruszenia przepisów prawa materialnego,
 • zakres okoliczności, które trzeba wyjaśnić nie ma istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a zatem organ II instancji mógł samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,
 • organ II instancji nie uwzględnił zgodnego wniosku stron o rozstrzygnięcie sprawy, w szczególności błędnie uznał, że przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w II instancji byłoby nadmiernie utrudnione.
1 czerwca 2017Milczące załatwienie sprawy administracyjnej
Sprawa będzie mogła być załatwiona milcząco wówczas jedynie, gdy przepis szczególny tak stanowi. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:
 1. nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo
 2. nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).
Na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaświadczenia.
1 czerwca 2017Postępowanie uproszczone w administracji
Postępowanie to, podobnie jak milczące załatwienie sprawy, może być zastosowane jedynie wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowi. Może dotyczyć w szczególności interesu prawnego lub obowiązku tylko jednej strony. Postępowanie dowodowe jest ograniczone do dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie. Podanie może być złożone na formularzu.
1 czerwca 2017Wprowadzenie mediacji do postępowania administracyjnego
Mediacja, dotąd stosowana w postępowaniu cywilnym, karnym i sądowoadministracyjnym, została wprowadzona także do postępowania administracyjnego. Będzie dobrowolna i możliwa w tych sprawach, których charakter na to pozwala, czyli zwłaszcza tam, gdzie występują strony o sprzecznych interesach. Uczestnikami mediacji mogą być organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo wyłącznie strony postępowania.
1 czerwca 2017Dyrektywa przyjaznej dla obywatela interpretacji przepisów w procedurze administracyjnej
Do przepisów k.p.a. wprowadzono nową dyrektywę stanowiącą, że jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.
Wyjątki od tej zasady występują, gdy wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego, a także w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.
Maj 2017
28 maja 2017Doradcy emerytalni w ZUS dla osób przechodzących na emeryturę
W październiku w życie wchodzą przepisy obniżające wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat. Przejście w ustawowym wieku na emeryturę może wiązać się z pobieraniem niższego świadczenia. Dlatego ZUS chce zachęcać emerytów do tego, aby kontynuowali pracę. Aby przyszli emeryci mogli świadomie podjąć decyzję o przejściu na emeryturę mogą skorzystać z pomocy doradców emerytalnych. Od 1 lipca 2017 pojawią się oni w oddziałach ZUS.
17 maja 2017Ogłoszono zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych obowiązywać będą od 1 czerwca 2017 r. Między innymi pracownik będzie mógł być pracować jako pracownik tymczasowy na rzecz jednego pracodawcy maksymalnie przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy niezależnie od tego czy zostanie skierowany przez jedną czy więcej agencji pracy tymczasowej.
Zapewniono większą ochronę kobiet w ciąży. Zrównana zostanie sytuacja pracownic w ciąży zatrudnionych jako pracownice tymczasowe z pracownicami na czas określony zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.
11 maja 2017Prawo pacjenta do leczenia bólu
W myśl wprowadzonego do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przepisu art. 23a pacjent ma prawo do leczenia bólu. Natomiast podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.
11 maja 2017Sprecyzowanie rodzajów dokumentów, do jakich prawo posiada pacjent
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez m.in. sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta precyzuje te pojęcia, i tak wyciąg oznacza skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej; odpis to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem; natomiast kopia oznacza dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).
5 maja 2017W 2017 r. nie będzie podwyżki świadczeń rodzinnych
W 2017 r. świadczenia rodzinne takie, jak m.in. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny pozostaną na dotychczasowym poziomie.
2 maja 2017Ostatni dzień na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym
W 2017 r. 2 maja jest ostatnim dniem, w którym można złożyć deklaracje PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Złożenie zeznania podatkowego po terminie pociąga za sobą odpowiedzialność karną skarbową. Zeznanie można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
1 maja 2017Wchodzi w życie rozporządzenie określające wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym
1 maja 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. Z 2017 r., poz. 796).
Rozporządzenie to łagodzi przepisy dotyczące pracy kobiet na stanowiskach z monitorami ekranowymi. Kobiety w ciąży będą mogły pracować na takich stanowiskach w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę (do 1 maja do 4 godzin). Jednorazowo czas spędzony przez kobietę w ciąży przed monitorem nie będzie mógł przekroczyć 50 min. Po każdych 50 min. powinna nastąpić 10 min. przerwa, która jest wliczana do czasu pracy. W związku z wejściem nowego wykazu prac pracodawcy powinni uaktualnić obowiązujące regulaminy pracy.
Kwiecień 2017
27 kwietnia 2017Możliwość przepadku przedsiębiorstwa
W ramach wchodzącej w życie nowelizacji kodeksu karnego obowiązywać zacznie m.in. nowy przepis art. 44a, który przewiduje, że w razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Środek ten może zostać orzeczony także w stosunku do przedsiębiorstwa nie będącego własnością sprawcy, jeżeli właściciel chciał lub godził się na osiągnięcie skutku przestępczego, przysługują mu prawa strony w zakresie czynności dotyczących tego środka.
24 kwietnia 2017Rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców
Rozszerzeniu ulega zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców obejmującej dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, a także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
Obecnie dodatkowo gromadzone będą tam dane dotyczące naruszenia przepisów ruchu drogowego:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) suma punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,
d) informacja o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem,
e) nazwa naruszenia przepisów ruchu drogowego - kwalifikacja prawna, rodzaj czynu, data, godzina i miejsce jego popełnienia, liczba punktów przypisanych na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, a także informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem,
f) nazwa podmiotu rejestrującego naruszenie,
g) dane pojazdu, którym popełniono naruszenie - rodzaj, markę, model, numer rejestracyjny oraz - w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą - kraj rejestracji pojazdu,
h) rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia.
21 kwietnia 2017Zmiany w rozporządzeniu w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.
Od 21 kwietnia 2017 roku żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową nabędą prawo do urlopu w wymiarze dwóch dni kalendarzowych za każdy okres pełnienia służby rotacyjnie wynoszący łącznie trzydzieści dni. Żołnierzowi nie zostanie jednak udzielony urlop okolicznościowy na jego udokumentowany wniosek ze względu na potrzebę odwiedzenia małżonka lub dziecka żołnierza, gdy żołnierz odbywać będzie ćwiczenia wojskowe rotacyjne bądź będzie to żołnierz pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie.
18 kwietnia 2017Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Z dniem 18 kwietnia 2017 roku zmianie ulega brzmienie m.in. art. 114 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu poszerzony został katalog przypadków, w których organ może na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu uchylić lub zmienić decyzję i ponownie ustalić prawo do świadczeń lub ich wysokość. Zaktualizowany katalog przewiduje taką możliwość, gdy:
 1. po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość;
 2. decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;
 3. dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
 4. decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie;
 5. decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność;
 6. przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.
2 kwietnia 2017Zmiana ustawy o zgromadzeniach
Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zgromadzeniach mająca na celu umożliwienie, w przypadku organizowania zgromadzeń przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, które odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii RP wydarzeń, zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.
1 kwietnia 2017Poszerzenie zakresu obowiązku pracy dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego, która rozszerza obowiązek wykonywania przez osadzonych nieodpłatnych prac z jedynie porządkowych na rzecz ZK na obowiązek prac także na rzecz samorządu terytorialnego, podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa - w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie (art. 116 § 1 pkt 4 w zw. z art. 123 § 1 k.k.w.)
1 kwietnia 2017Zmiana wysokości potrąceń z wynagrodzenia za pracę skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
Wchodząca w życie 1 kwietnia 2017 r. zmiana art. 125 kodeksu karnego wykonawczego zmienia wysokość potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia skazanych osadzonych z 10% do 7% na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz z 25 % do 45% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
Marzec 2017
31 marca 2017Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
W rozporządzeniu nazwę "publiczny zakład opieki zdrowotnej" zastąpiono użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej". Nadto usunięto z rozporządzenia załączniki z wykazem zakładów, bowiem wybór podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, następuje na zasadach w niej określonych albo zadania te wykonują podmioty utworzone w tym celu przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
18 marca 2017Jakie zmiany czekają nas w funkcjonowaniu OFE?
Według projektów ustaw, które obecnie są jeszcze na etapie konsultacji, 75% zgromadzonych przez pracownika środków miałoby trafić na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w III filarze. W nowym III-filarowym OFE środki te będą traktowane jako prywatny kapitał danej osoby i nie będzie możliwe przejęcie ich w przyszłości przez fiscus. OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne. Pozostałe 25% trafi do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), który ma służyć uzupełnianiu niedoborów na wypłaty bieżących świadczeń emerytalnych. Ostateczny projekt zmian zgodnie z deklaracją Ministra Mateusza Morawieckiego ma zostać skonkretyzowany w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, a zmiany miałyby obowiązywać od 2018 r.
17 marca 2017Mundur kombatanta
Zgodnie z wchodzącym w życie dnia 17 marca 2017 r. przepisem art. 203 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej będą mieli prawo do jednorazowego, bezpłatnego otrzymania ubioru mundurowego na własność oraz do jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych. Jego wzór i okoliczności i sposób noszenia określi rozporządzeniem Minister Obrony Narodowej.
17 marca 2017Badanie wpływu zmian w prawie na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
Zgodnie ze zmianą do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przy każdym działaniu prawodawcy dokonywana ma być ocena przewidywanego wpływu projektu ustawy lub rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, stanowiąca odrębną część uzasadnienia projektu ustawy lub rozporządzenia. Obowiązek dotyczyć ma tych projektów ustaw i rozporządzeń, które odnoszą się do majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.
1 marca 2017Wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Według tej ustawy Organami KAS są:
1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;
2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
4) dyrektor izby administracji skarbowej;
5) naczelnik urzędu skarbowego;
6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.
KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji: dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. KAS ma zajmować się ochroną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru celnego Unii Europejskiej, ma zapewnić obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.
1 marca 2017Nowy podmiot rozpatrujący wnioski o interpretację podatkową
Interpretacje podatkowe będzie sygnować dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, która będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie wnioski o interpretację należy kierować na adres Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Możliwe jest także wysłanie wniosku o interpretację drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP, na adres skrytki KIS.
1 marca 2017Wprowadzenie przepisów dotyczących karalności wyłudzenia podatku VAT
Do ustawy kodeks karny wprowadzono szereg przepisów mających na celu walkę z procederem wyłudzania podatku VAT.
Zasadniczy z tych przepisów, art. 270a § 1 k.k. wprowadza karalność czynu polegającego na tym, że w celu użycia za autentyczną, podrabia się lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej się używa.
Luty 2017
15 luty 2017Dłuższy okres uprawniający do wznowienia postępowania cywilnego
Od dnia 15 lutego 2017 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 408 kodeksu postępowania cywilnego, w myśl którego po upływie lat dziesięciu od dnia uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana. Wcześniej obowiązywał krótszy termin pięcioletni.
14 luty 2017Wprowadzenie tzw. małej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Na mocy nowelizacji ustawy o SKOK-ach wprowadzona została mała kasa oszczędnościowo-kredytowa. Spełniać ma ona następujące warunki:
a) suma aktywów bilansu kasy na koniec roku obrotowego nie przekracza 20 mln zł,
b) średnioroczna liczba członków kasy w ostatnim roku obrotowym nie przekracza 10 tys. osób. Małe kasy nie będą podlegać tak ścisłej kontroli ze strony KNF jak te duże.
10 luty 2017Do obiegu wszedł nowy banknot 500 zł
NBP wprowadził do obiegu nowy banknot. Ma on nominał 500 zł. Znajduje się na nim wizerunek króla Jana III Sobieskiego.
2 luty 2017Nowe legitymacje dla osób przechodzących na emeryturę i rentę
Od początku lutego nowi emeryci i renciści otrzymują legitymacje o nowym wzorze. Są one dostosowane do potrzeb osób słabo widzących i niedowidzących. Nowe legitymacje są biało-zielone, nie mają tez pola z numerem świadczenia. Zamiast niego pojawiło się pole z oznaczeniem rodzaju świadczenia.
1 luty 2017Mija termin rejestracji kart prepaidowych
Do 1 lutego 2017 r. właściciele kart prepaidowych mieli obowiązek je zarejestrować. Jeżeli tego nie zrobili to ich numer został zablokowany. Nie jest to blokada nieodwracalna. Po zarejestrowaniu karty SIM numer zostanie odblokowany.
Styczeń 2017
10 stycznia 2017Nowe przepisy dotyczące polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich
10 stycznia wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ma ona zastosowanie do rozwiązywania sporów wynikających z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą. Ustawa określa zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów zbiorowych, warunki, jakie muszą spełniać podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania, obowiązki przedsiębiorców oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania, co ma zapewnić konsumentom możliwość składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.
1 stycznia 2017Zmiany dotyczące reguł przeprowadzania kontroli przedsiębiorców
Na mocy dodanego do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej art. 78a kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.
1 stycznia 2017Koniec terminu na nowych zasadach
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 115 kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
Przed zmianą przepisów upływ terminu w sobotę nie wpływał na przesunięcie końcowego dnia terminu.
1 stycznia 2017Nowe zasady wycinki drzew
Od 1 stycznia nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aby można było usunąć drzewo bez kontroli administracyjnej muszą zostać spełnione jednocześnie oba te warunki. Zezwolenie nie jest także potrzebne na wycinkę krzewów, kiedy krzew bądź ich skupisko ma powierzchnię do 25 metrów kwadratowych.
1 stycznia 2017Zmiany w prawie budowlanym
Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w prawie budowlanym. M.in. przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie wymaga dokonania formalności, o ile prace nie dotyczą przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie wymaga zgłoszenia.
1 stycznia 2017Nowy wzór świadectwa pracy
Od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pracy musi zawierać informacje o wykorzystanym przez pracownika urlopie rodzicielskim, ojcowskim i wychowawczym, a także o podstawie prawnej udzielenia tych urlopów. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.
1 stycznia 2017Nowe zasady dotyczące regulaminu pracy i wynagradzania pracowników
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, jeżeli nie są oni w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy. Do końca 2016 roku taki obowiązek ciążył na pracodawcach zatrudniających co najmniej 20 pracowników.
1 stycznia 2017Umowy o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie wyłącznie w formie pisemnej
Od 1 stycznia 2017 r. umowy o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie zawierane między pracodawcą i pracownikami muszą być zawierane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.
1 stycznia 2017Dłuższe terminy na odwołanie się do sądu pracy
Od 1 stycznia 2017 r. wydłużeniu ulegają terminy na złożenie odwołania do sądu pracy. Wydłużeniu z 7 do 21 dni ulega termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę. Z 14 do 21 dni ulega wydłużeniu termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę.
1 stycznia 2017Wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę
Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wynosi 2000 zł (ok. 1459 zł "na rękę"). Kwota ta dotyczy zatrudnienia na pełny etat na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.
1 stycznia 2017Wprowadzono minimalne stawki za pracę przy umowie zlecenia
Od dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która wprowadza minimalną stawę godzinową dla pracujących w ramach umowy zlecenia. Minimalna stawka za godzinę wynosi obecnie 13 zł brutto.
Grudzień 2016
8 grudnia 2016Od 1 stycznia 2017 r. traci moc obowiązująca art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Art. 106 ust. 3 ustawy d dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej utraci moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2016 r. w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Powyższe wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 19/14
8 grudnia 2016Od przyszłego roku wolna od egzekucji kwota 75% emerytur
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nowelizacją od egzekucji komorniczej wolna będzie kwota 75% najniższej emerytury lub renty. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 6 miesięcy od opublikowania jej w Dzienniku ustaw. Do tej pory od egzekucji komorniczej wolna była kwota 50% najniższej emerytury lub renty. Przypominamy, ze od 1 stycznia 2017 r. najniższa emerytura lub renta wyniesie 1000 zł brutto.
Listopad 2016
29 listopada 2016Większa kwota wolna od podatku
Od 1 stycznia 2017 r. kwota wolna od podatku dochodowego wzrośnie do 6600 zł. Zmiana ta dotyczyć będzie wyłącznie osób zarabiających te kwote lub mniejszą. W 2017 r. nie zapłacą one od swoich dochodów podatku. Nowe przepisy wchodzą wżycie z dniem 1 grudnia 2016 r.
29 listopada 2016Nowe regulacje dla opiekunów osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2017 r.
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli, po ich śmierci, zarejestrować się w urzędzie pracy i otrzymać zasiłek dla bezrobotnych lub będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych (tj. 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie pracy jako bezrobotnej) zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Będzie to możliwe jeżeli utrata prawa do tego świadczenia lub zasiłków była spowodowana śmiercią osoby, nad którą sprawowana była opieka.
16 listopada 2016Obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku tej nowelizacji obniżony zostanie wiek emerytalny. Proponowany wiek wyniesie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
1 listopada 2016Wzrost kwoty zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Od 1 listopada wzrasta wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł oraz 273 zł nie więcej niż 546 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
1 listopada 2016Rozpoczął się nowy okres zasiłkowy
Listopada zaczyna się nowy okres zasiłkowy uprawniający do przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Potrwa on do 31 października 2017 r. Nie ulegają zmianie kryteria dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do przyznawania świadczeń rodzinnych. Wynoszą one 674 zł na osobę w rodzinie, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne 764 zł.
Październik 2016
12 października 2016Rusza pilotaż programu "Mieszkanie plus"
Pilotaż programu "Mieszkanie plus" obejmie 17 miast, w tym w województwie śląskim Katowice, Tychy, Gliwice i Chorzów. Osoby korzystające z programu (zarówno rodziny, jak i osoby samotne, bez limitu wieku) będą mogły wynajmować mieszkanie lub wynajmować je z opcją docelowego przeniesienia własności. Wysokość czynszu będzie przystępna dla przeciętnego obywatela.
Wrzesień 2016
8 września 2016Przy zbiegu egzekucji administracyjnej i cywilnej pracodawca będzie przekazywał zajęte wynagrodzenie na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia
Jeżeli egzekucję wobec pracownika prowadzi zarówno organ administracyjny (np. urząd skarbowy lub ZUS), jak i komornik dochodzi do tzw. zbiegu egzekucji. Od 8 września w takiej sytuacji, jeżeli zajęte wynagrodzenie nie pokryje w całości egzekwowanych należności pracodawca będzie przekazywał je temu organowi, który pierwszy dokonał zajęcia. Jeżeli nie uda się stwierdzić, który organ zajął pierwszy wynagrodzenie pracodawca przekaże należne kwoty na rzecz tego organu, który egzekwuje większą kwotę.
8 września 2016Zakaz palenia e-papierosów w pomieszczeniach miejscu pracy oraz miejscach publicznych
Wszedł w życie zakaz palenia e-papierosów w miejscach pracy. Wynika on z nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. E-papierosy nie mogą być palone w miejscach publicznych oraz na terenie pomieszczeń w zakładzie pracy. Pracodawca może rozszerzyć zakaz na teren całego zakładu pracy.
1 września 2016Od 1 września umowa o pracę z pracownikiem będzie musiał być zawarta przed jego dopuszczeniem do pracy
Z dniem 1 września wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca będzie zobowiązany do podpisania z pracownikiem umowy o pracę przed jego dopuszczeniem do pracy. Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie praw pracowników. Do tej pory bowiem pracodawca umowę taką musiał zawrzeć do końca pierwszego dnia pracownika w pracy, ale często tego nie robił. W rezultacie pracownicy pracowali "na czarno". W razie kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawca tłumaczył, że pracownik nie ma umowy, gdyż jest pierwszy dzień w pracy i nie zdążył jeszcze jej podpisać.
1 września 2016Darmowe leki dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat
Prawo do bezpłatnych leków mają wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat, bez względu na ich status materialny. Bezpłatne będą leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia spożywczego oraz wyroby medyczne, które zostaną umieszczone w specjalnym wykazie ogłoszonym przez ministra zdrowia. Bezpłatne leki mogą przepisywać przede wszystkim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (wybrani w deklaracji przez pacjenta) oraz niektóre pielęgniarki POZ.
Sierpień 2016
21 sierpnia 2016Pracownicy, których umowy trwały w momencie wejścia nowych przepisów o umowach o pracę na czas określony uzyskują prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia
Pracownicy, którzy byli zatrudnieni na umowę na czas określony w dniu 22 lutego 2016 r. z dniem 21 sierpnia uzyskują prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym dniu będą bowiem pracować 6-miesięcy od momentu wejścia w życie nowych przepisów. Zgodnie z nimi, jeżeli pracownik pracuje u danego pracodawcy przez 6 miesięcy okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 1 miesiąc.
20 sierpnia 2016Wchodzą w życie przepisy zakładające, że świadczenie wypłacane w ramach programu 500+ nie może wpływać na wysokość alimentów na dzieci.
Zgodnie z nowymi przepisami świadczenia na dzieci nie mogą wpływać na wysokość alimentów. Dotyczy to środków otrzymywanych w ramach programu 500+, świadczeń z pomocy społecznej, środków z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne itp.
Precyzują one także, że świadczenia z programu 500+ nie podlegają egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Dla osób, które otrzymują świadczenia mogą być także tworzone specjalne subkonta (tzw. rachunek rodzinny). Komornik nie będzie miał do nich dostępu.
Lipiec 2016
25 lipca 2016Wchodzą w życie przepisy obligujące do podawania danych osobowych przy zakupie kart prepaidowych.
Kupując kartę pre-paid do telefonu komórkowego abonent będzie musiał podać imię i nazwisko, PESEL, albo numer dowodu osobistego. Cudzoziemcy spoza Unii będą musieli podać numer paszportu lub karty pobytu. Dostawca ma obowiązek zweryfikowania danych klienta. Osoby, które karty takie nabyły przed 25 lipca mają czas, aby je zarejestrować do 1 lutego 2017r. Osobom, które nie zarejestrują posiadanych krat do 1 lutego 2017r. zostaną one wyłączone.
12 lipca 2016Zmiany w zasadach wydawania zamienników leków w aptekach.
Wchodzą w życie zmiany w zasadach wydawania w aptekach zamienników leków. O ile lekarz nie dokonał adnotacji na recepcie zakazującej zamiany aptekarz może wydać na żądania pacjenta:
 • lek o cenie równej lub wyższej niż cena leku zapisanego na recepcie,
 • lek nierefundowany za 100% odpłatnością,
 • opakowanie różniące się o maksymalnie 10% dawek w stosunku do opakowania zapisanego.
Uwaga! Nowe przepisy umożliwiają wydanie zamienników droższych od ceny zapisanego lekarstwa, a nie jak to miało miejsce dotychczas tańszego.
1 lipca 2016Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Od 1 lipca zmniejszona zostaje ulga o jaką pracodawcy mogą obniżyć wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Dotychczas wynosiła ona 80%, od 1 lipca wyniesie 50%. Zmiany zostały wprowadzone nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z września 2015 roku. W założeniu mają one uszczelnić system korzystania z ulg i wyeliminować nadużycia. Mogą jednak pogorszyć sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Czerwiec 2016
27 czerwca 2016Podczas upałów pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom zimne napoje.
Kolejna fala upałów przed nami. Przypominamy zatem, że pracownikom przysługuje prawo do zimnych napojów gdy temperatura w pomieszczeniach w miejscu pracy jest większa niż 28°C. Pracownicy, którzy pracują na otwartej przestrzeni powinni otrzymać zimne napoje, gdy temperatura przekracza 25°C.
22 czerwca 2016Zmiany w świadczeniach opiekuńczych dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
Do podpisu przez Prezydenta RP trafił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Od 1 stycznia 2017 r. każda osoba, która opiekuje się więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie i zmuszona była do rezygnacji z pracy, aby się nimi opiekować otrzyma prawo do świadczenia opiekuńczego. Obecnie świadczenie takie przysługuje wyłącznie 1 osobie w rodzinie, nawet jeżeli obydwoje rodziców musi zrezygnować z pracy.
12 czerwca 2016Weszła w życie ustawa zapewniająca seniorom bezpłatne leki.
Prawo do bezpłatnych leków przysługuje wszystkim osobom starszym, które ukończyły 75 lat, bez względu na ich status materialny. Bezpłatnie wydawane będą seniorom leki znajdujące się w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Pierwszy wykaz leków ma zostać opracowany do 1 września. Od tej daty osoby starsze będą mogły korzystać z przysługującego im prawa.
6 czerwca 2016Wnioski z wyrównaniem w ramach programu 500 + tylko do 1 lipca. Przypominamy, że rodzice którzy złożą wniosek w programie 500 plus do 1 lipca 2016 r. otrzymają wyrównanie za trzy miesiące (od kwietnia). Rodzicom, którzy złożą wniosek po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożą wniosek.
2 czerwca 2016Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2016 r. wyniesie 107,3%.
1 czerwca 2016Od 1 czerwca następuje zmiana wskaźników ZUS dotyczących wskaźników emerytalnych i rentowych. Opublikowano komunikaty Prezesa ZUS w sprawie kwot przychodu stanowiących 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2016 r., które są stosowane przy zmniejszaniu lub zawieszaniu emerytur i rent. Od 1 czerwca kwota stanowiąca 70% przychodu to 2927,10 zł; 130% wynagrodzenia to kwota 5436,00 zł.
Maj 2016
16 maja 2016W komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że świadczenia otrzymywane w ramach programu 500 plus nie podlegają egzekucji komorniczej. Problem w niektórych przypadkach może stanowić zajęcie środków, które przelane zostaną na rachunek bankowy osoby uprawnionej. Aby zapobiec tego rodzaju przypadkom osobom zadłużonym, na ich wniosek gmina ma obowiązek wypłacić świadczenie w gotówce. W przypadku przelewów bankowych zalecono gminom, aby środki przekazywane w ramach programu opisywano w tytule przelewu określeniem wyraźnie wskazującym na rodzaj przelewanych środków.
2 maja 2016Ostatni dzień na rozliczenie podatku PIT za 2015r.! Zgodnie z przepisami zeznanie podatkowe należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia. W tym roku wypada on w sobotę. Dlatego termin ten ulega w 2016 r. przesunięciu na 2 maja (poniedziałek).
1 maja 2016Nowa lista leków refundowanych. Od 1 maja 2016r. obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Wprowadzono na nią 73 nowe produkty. Wycofano 33 produkty znajdujące się na poprzedniej liście. Obniżono urzędowe ceny zbytu dla wielu substancji czynnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Z treścią obwieszczenia w sprawie listy leków refundowanych można zapoznać się na stronie Ministerstwa Zdrowia
Kwiecień 2016
16 kwietnia 2016Od 30 kwietnia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie obrotu ziemią rolną. Ziemia rolna pozostanie w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. Podstawowym sposobem zagospodarowywania ziemi rolnej będą trwałe dzierżawy. W ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy będzie wstrzymana (z wyjątkiem inwestycji transportowych, mieszkaniowych itp.) sprzedaż nieruchomości (lub ich części) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nieruchomości rolne będą mogły być nabywane co do zasady wyłącznie przez rolników indywidualnych. Wyjątki przewidziano dla osób bliskich sprzedającemu, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Ograniczeniom nie będzie podlegał obrót prywatnymi działkami rolnymi do 0,3 ha oraz siedliskami-gruntami rolnymi zabudowanymi o powierzchni do 0,5 ha. Nowe zasady nie dotyczą nabywania ziemi w wyniku dziedziczenia, orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego.
1 kwietnia 2016Rusza program 500+. Od 1 kwietnia rusza program 500+. Rodzice i opiekunowie otrzymają co miesiąc 500 zł na drugie i kolejne dziecko. W rodzinach o niskich dochodach (gdy dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł ;"na rękę", lub 1200 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym) 500 zł przyznane będzie także na pierwsze dziecko.

Wnioski można składać od kwietnia. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą to zrobić osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 22 lub w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta. Wniosek można także przesłać przez Internet. Poradnik jak złożyć wniosek udostępnia MOPS na swojej stronie internetowej: http://www.mops.rsl.pl/poradnik.html
Marzec 2016
30 marca 2016Zakaz odbierania dzieci rodzicom z powodu ubóstwa. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie, z którą umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców, wyłącznie z powodu ubóstwa, nie jest dopuszczalne. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia.
17 marzec 2016Jednorazowy dodatek dla emerytów będzie zwolniony z podatku dochodowego oraz nie będzie podlegać egzekucji komorniczej. Prezydent podpisał ustawę na mocy, której w 2016 r. przysługiwał będzie niektórym emerytom, rencistom, osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne jednorazowy dodatek. Dodatek otrzymają osoby, których świadczenia nie przekroczą 2 tys. zł. Nie będzie on opodatkowany, ani też nie będzie z niego mogła być prowadzona egzekucja komornicza.
11 marzec 2016Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące firm pożyczkowych. Zmiany wynikają z nowelizacji przepisów ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Maksymalna wysokość odsetek nie może nie może być większa niż dwukrotność stopy referencyjnej NBP + 3,5% (obecnie 10%).

Maksymalna wartość pozaodsetkowych kosztów pożyczki to 25 % całkowitej kwoty pożyczki i 30% kwoty zmiennej (łącznie koszty te nie mogą przekroczyć 100% całkowitej kwoty pożyczki). W przypadku niewypłacenia pożyczki przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić pożyczkobiorcy wszelkie opłaty. Przepisy dotyczą pożyczek (kredytów konsumenckich) udzielonych po 11 marca 2016 r.
1 marzec 2016Obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Do wykazu leków refundowanych zostało dodanych 46 nowych produktów, wycofano część z tych, które znajdowały się w poprzednim wykazie.
Luty 2016
22 luty 2016 r.Weszły w życie zmiany w zakresie umów na czas określony. Pracodawca może obecnie zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 3 umowy na czas określony. Łączny okres obowiązywania tych umów nie może przekroczyć 33 miesięcy (36 z uwzględnieniem umowy na okres próbny). Wyjątkiem od tej zasady jest: zatrudnienie pracownika na zastępstwo, do wykonywania prac sezonowych i dorywczych oraz na okres kadencji. Pracodawca może także nie stosować się do tych zasad z ważnych, obiektywnych przyczyn, ale musi uzasadnić to przed Okręgowym Inspektorem Pracy. Zmieniają się także zasady wypowiadania umów na czas określony. Wypowiedzieć można każdą umowę niezależnie na jaki okres czasu została zawarta. Okresy wypowiedzenia wynoszą: dla umów do 6 miesięcy - dwa tygodnie, dla umów od powyżej 6 miesięcy do 3 lat - miesiąc, dla umów co najmniej 3-letnich - 3 miesiące.
19 luty 2016 r.Wchodzi w życie ustawa o wsparciu kredytobiorców. Wchodzi w życie ustawa z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Wsparcie dla osób bezrobotnych lub kredytobiorców, których rata kredytu przekracza 60% miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe. Pomoc będą oni otrzymywać maksymalnie przez 18 miesięcy w kwocie do 1,5 tys. Zł. Będzie on zwrotna, ale nieoprocentowana.
18 luty 2016 r.Opublikowano ustawę stanowiącą podstawę programu 500 plus. W Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę w z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać co miesiąc 500 zł. Gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne) świadczenie przysługiwać będzie także na pierwsze lub jedyne dziecko.
11 luty 2016 r.Obniżka opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 111 lutego 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji obniżyło nieznacznie opłaty. Za pobyt w izbie zapłacimy obecnie maksymalnie 299,98 zł.
Styczeń 2016
9 styczeń 2016 r.Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komornikach. Przewiduje ona wprowadzenie funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Będzie on prowadził dochodzenie dyscyplinarne względem komorników. Ma to usprawnić postępowanie dyscyplinarne względem komorników.
6 styczeń 2016 r.Gminy są zobowiązane do zapewnienia lokalu zamiennego najemcom z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu do 31 grudnia 2017 r. Na mocy ustawy z 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, i o zmianie Kodeksu cywilnego (wchodzi w życie 6 stycznia 2016 r.) gminy aż do końca 2017 r. będą musiały ponosić obowiązek pokrycia kosztów przeprowadzki oraz zapewnienia lokalu zastępczego najemcy , któremu umowa najmu zostanie wypowiedziana w związku z koniecznością opróżnienia lokalu na skutek rozbiórki lub remontu budynku.
2 styczeń 2016 r.Zmiany w urlopach rodzicielskich. Dodatkowy urlop macierzyński włączony do urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński wydłużony do 32 tygodni. Urlop rodzicielski proporcjonalnie wydłużony gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze godzin.
1 styczeń 2016 r.Od 2016 r. lekarze mogą wystawiać zwolnienia elektroniczne (e-ZLA). Dotychczasowe zwolnienia papierowe będą obowiązywać równolegle do końca 2017 r. Jeżeli lekarz wystawi zwolnienie elektroniczne nie trzeba go już dostarczać pracodawcy, zostanie ono dostarczone automatycznie.
1 styczeń 2016 r.Pielęgniarki mogą wypisywać recepty. Nie dotyczy to leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Recepty mogą wypisywać pielęgniarki i położne, które ukończyły studia co najmniej 1 stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, lub posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
1 styczeń 2016 r.Wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących oskładkowania umów zlecenia. Zleceniobiorca, pracujący na podstawie kilku umów zlecenia, będzie musiał płacić składki od tych, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony